Pitääkö verokortti toimit­taa itse palkanlaskentaan?

,
Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka istuvat vierekkäin sohvalla ja hymyilevät

Meitan palkan­las­kenta noutaa ennakon­pi­dä­tys­tie­dot Verohal­lin­nosta sähköi­sesti vain kerran vuodessa. Tiedot haetaan helmi­kuun ensim­mäi­seen palkanmaksuun.

  • Perso­nec-järjes­tel­mää käyttä­vän asiak­kaan osalta ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan työnte­ki­jöiltä, joilta löytyy palve­lus-/toimek­sian­to­suhde ajalta 1.1. – 31.3.202X. Luotta­mus­hen­ki­löi­den suora­siir­to­tie­dot saadaan henki­löistä, joille on edelli­sen ehdon lisäksi maksettu palkkiota tai palkkaa joulukuussa.
  • Populus-palkka­jär­jes­tel­mää käyttä­vän asiak­kaan osalta ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan henki­löistä, joilla palve­lus­suhde on ollut voimassa edelli­senä vuonna. 
  • Edellä mainit­tui­hin ryhmiin kuulu­vien ei tarvitse toimit­taa verokort­tia palkan­las­ken­taan. Verot­taja toimit­taa tässä siirrossa 1.2. voimaan tulevat verokor­tit – ei kuiten­kaan muutosverokortteja.

Huomioit­han, että API-rajapinta on tullut tai tulossa käyttöön Meitan palkka­jär­jes­tel­miin vuosien 2022 ja 2023 aikana, jolloin saamme myös muutos­ve­ro­kor­tit suoraan verot­ta­jalta. Tiedo­tamme tästä erikseen asiakkaitamme.

Mitä asioita verokor­tin toimit­ta­mi­sessa tulee huomioida?

  • Mikäli olet uusi työnte­kijä tai palve­lus­suh­teesi alkaa kesken vuoden (esimer­kiksi kesätyön­te­ki­jät), verokor­tin toimit­ta­mi­nen palkan­las­ken­taan on palkan­saa­jan omalla vastuulla. 
  • Samoin muutos­ve­ro­kor­tin toimit­ta­mi­nen palkan­las­ken­taan on aina palkan­saa­jan omalla vastuulla, mikäli työnan­ta­jal­lasi ei ole vielä käytössä verot­ta­jan API-rajapin­taa palkkajärjestelmässä.
  • Voit toimit­taa verokort­tisi joko itse tai esihen­ki­lösi kautta Meitalle itsepal­ve­lu­por­taali Meitta­rin kautta tai sähkö­pos­tilla. Mikäli sinulla ei ole mahdol­li­suutta toimit­taa verokort­tia sähköi­sesti, löyty­vät toimis­to­jemme osoite­tie­dot Meitan verkko­si­vuilta.
  • Jos sinulla on useam­pia työnan­ta­jia, joiden palkan­las­ken­nan Meita hoitaa: ilmoita verokort­tia toimit­taessa, haluatko käyttää samaa verokort­tia useam­malle työnan­ta­jalle. Mikäli saat tuloja useam­malta työnan­ta­jalta ja olet toimit­ta­nut näille saman verokor­tin, muistat­han myös seurata tulora­jan täytty­mistä palkkalaskelmiltasi.
  • Lähetä palkan­las­ken­taan aina verokort­tisi - esimer­kiksi päätös verokor­tista ei ole palkan­las­ken­taan kelvol­li­nen asiakirja!

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?