Siirtyykö verokort­ti­tieto suoraan Verohal­lin­nolta palkanlaskentaan?

,
Tässä on kuva toimistolla hymyilevästä meitalaisesta tietokoneen takana

Meitan palkan­las­kenta noutaa ennakon­pi­dä­tys­tie­dot Verohal­lin­nosta sähköi­sesti vain kerran vuodessa. Tiedot haetaan helmi­kuun ensim­mäi­seen palkan­mak­suun.

Perso­nec-järjes­tel­mää käyttä­vän asiak­kaan osalta ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan työnte­ki­jöiltä, joilta löytyy palve­lus-/toimek­sian­to­suhde ajalta 1.1. – 31.3.202X. Luotta­mus­hen­ki­löi­den sekä vapaa­pa­lo­kun­ta­lais­ten suora­siir­to­tie­dot saadaan henki­löistä, joille on edelli­sen ehdon lisäksi maksettu palkkiota tai palkkaa joulukuussa.

Mikäli asiak­kaan käytössä on Populus-palkka­jär­jes­telmä, ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan henki­löistä, joilla palve­lus­suhde on ollut voimassa edelli­senä vuonna.

Edellä mainit­tui­hin ryhmiin kuulu­vien ei tarvitse toimit­taa verokort­tia palkan­las­ken­taan. Verot­taja toimit­taa tässä siirrossa 1.2. voimaan tulevat verokor­tit – ei kuiten­kaan muutosverokortteja.

Huomioit­han: Vero API-rajapinta on tulossa käyttöön Meitan palkka­jär­jes­tel­miin vuosien 2022 ja 2023 aikana, jolloin saamme myös muutos­ve­ro­kor­tit suoraan Verot­ta­jalta. Tiedo­tamme tästä erikseen asiakkaitamme.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?