Etusivu 3

Asiakas­pis­teen pilot­ti­vaihe käynnissä – anna palautetta!

Siirry pilot­ti­käyt­tö­vai­heen Forms-palau­te­ky­se­lyyn vieressä olevan linkin kautta. Kyselyn täyttä­mi­nen vie noin neljä minuut­tia ja saamme vastauk­sista arvokasta tietoa viime hetken viimeis­te­lyjä varten. Kiitos aktiivisuudestasi! 

Terve­tu­loa Meitan Asiakaspisteeseen!

Asiakas­piste on infor­maa­tio- ja palve­lu­ka­nava Meitan nykyi­sille asiak­kaille. Täältä löydät kootusti ohjeita sekä ohjauk­sen oikeaan asioin­ti­ka­na­vaan Meitan kaikkiin palveluihin.

Meittari itsepal­velu-kanava

 • Palve­lu­pyyn­nöt
 • Häiriöil­moi­tuk­set
 • Verkko­kauppa

Valitse, mitä palve­lua­luetta asiasi koskee

IT-palve­lut

 • Etätyös­ken­tely ja ‑yhtey­det
 • Laite- ja linsens­si­ti­lauk­set / verkkokauppa
 • Mediatri asiakas- ja potilastietojärjestelmä
 • Palve­lu­pyyn­nöt ja häiriöilmoitukset
 • Puheli­met ja PUK ‑koodit
 • Tunnuk­set ja käyttöoikeudet

Henki­löstö-palve­lut

 • Lomat ja poissaolot
 • Matka­las­kut
 • Palkan­saa­jan verotus
 • Palkka- ja työsuhdeasiat
 • Todis­tuk­set

Talous­pal­ve­lut

 • Kirjan­pi­to­pal­ve­lut
 • Maksu­lii­ken­ne­pal­ve­lut
 • Myynti­las­ku­tus
 • Ostolas­kut
 • Talous­suun­nit­telu

Tieto­turva on meidän kaikkien asia!Ajankoh­taista Meitalla


Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat

Henki­lös­tö­pal­ve­lut | IT-palve­lut | Talous­pal­ve­lut

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?