Asiakas­piste-sivusto on avattu – mitä kaikkea sivus­tolta löytyy?

,
Tässä kuvassa istuu kaksi meitalaista vierekkäin ja katsoo heidän edessään olevaa kannettavaa

Uusi Asiakas­piste-sivusto toimii porttina kaikkiin Meitan palve­lui­hin. Asiakas­pis­teestä löydät kaikkien Meitan palve­lua­luei­den tärkeim­mät infot, asiakas­pal­ve­lun yhteys­tie­dot sekä usein kysyt­tyjä kysymyk­siä. Sivusto on käytet­tä­vissä laite- ja paikka­riip­pu­mat­to­masti eikä vaadi erillistä kirjautumista. 

Asiakas­pis­tee­seen päivi­te­tään uutta sisäl­töä aktii­vi­sesti ja se tulee ajastaan korvaa­maan muut Meitan asiakas­pal­ve­lusi­vus­tot. Vanho­jen palve­lu­ka­na­vien poistosta tiedo­tamme erikseen. 

Huomioit­han: Asiakas­piste ei kuiten­kaan korvaa Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vaa vaan palve­lu­pyyn­nöt, häiriöil­moi­tuk­set ja verkko­kaup­pa­ti­lauk­set tehdään jatkos­sa­kin Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van kautta. Uutena Meitta­riin on lisätty myös henki­lös­tö­pal­ve­lui­den asioin­ti­lo­mak­keita. Reitin Meitta­riin löydät myös Asiakaspiste-sivustolta. 

Käythän antamassa Asiakas­piste-sivus­tosta palau­tetta sivus­tolta löyty­vän palau­te­lo­mak­keen kautta. Kehitämme sivus­toa myös tulleen palaut­teen perusteella. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?