Talous­suun­nit­telu

Onko sinulla kysyttävää?

Voit olla asian­tun­ti­joi­himme yhtey­dessä esimer­kiksi seuraa­vien aihei­den osalta:

  • Raportointi‑, analy­tiikka- ja ennustepalvelut
  • Talous­da­tan yhdis­tä­mi­nen eri tietolähteisiin
  • Kassan­hal­lin­ta­pal­ve­lut
  • Rahoi­tus­suun­nit­telu
  • Budje­tointi

Yhtey­den­ot­to­ka­nava:

Sähkö­pos­titse taloussuunnittelu@meita.fi

Ajankoh­taista