Anna palau­tetta

Tässä kuvassa meitalainen istuu tietokoneen edessä ja katsoo sen näyttöä iloisesti hymyillen

Kiitos palaut­tees­tasi – se on meille tärkeä!

Tavoit­te­lemme erinomaista asiakas­ko­ke­musta ja siksi toivomme sinun kerto­van, miten onnis­tuimme! Voit antaa palau­tetta joko yleisesti Meitan toimin­nasta, henki­lö­koh­tai­sesta palve­lu­ko­ke­muk­ses­tasi tai Asiakas­piste-sivus­ton käyttö­ko­ke­muk­sesta. Arvos­tamme erityi­sesti palau­tetta, jonka avulla voimme kehit­tää toimin­taamme ja palvella näin sinua ja muita asiak­kai­tamme entistä paremmin.

Miten käsit­te­lemme antamaasi palautetta?

Käsit­te­lemme palaut­teesi luotta­muk­sel­li­sesti. Palaut­teesi ohjau­tuu Meitan asiak­kuus­tii­mille, joka käsit­te­lee palaut­teen ja ohjaa sen sisäi­sesti eteen­päin mahdol­li­sia jatko­toi­mia varten.

Haluatko, että vastaamme palautteeseesi?

Mikäli toivot meiltä vastausta palaut­tee­seesi, jätät­hän lomak­keelle yhteys­tie­tosi. Yhteys­tie­dois­tasi ei synny Meitalle rekis­te­riä. Palau­te­jär­jes­tel­män kerää­miä tietoja käyte­tään ainoas­taan palau­te­vies­tei­hin vastaa­mi­seen ja mahdol­li­seen tilas­toin­tiin. Pyrimme vastaa­maan palaut­tee­seesi mahdol­li­sim­man pian.

    Oliko tästä sivusta hyötyä? 

    Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

    Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

    Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

    Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?