Tieto­turva

Päivitetty

Tässä kuvassa kaksi meitalaista seisoo vierekkäin ja katsoo kannettavaa, jonka näyttöä toinen osoittaa

Ohjeita tieto­tur­val­li­seen työskentelyyn

Tekni­set tieto­tur­vao­mi­nai­suu­det suojaa­vat ympäris­töä, mutta kyber­turva vaatii silti käyttä­jältä aina erityistä varovai­suutta. Jokai­sen on arvioi­tava omassa arjes­saan kysymyk­siä, kuten onko viestin lähet­täjä todella se, joka sanoo olevansa? Voiko sähkö­pos­tin liitteitä tai linkkejä avata? Voiko inter­ne­tissä olevia linkkejä klikata tai ladata?

Vinkkejä tieto­tur­val­li­seen etätyös­ken­te­lyyn saat esimer­kiksi Kyber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen sivuilta tai oman organi­saa­tiosi etätyö­oh­jeista. Poimi käyttöösi myös Meitan vinkit: 

  • Epäilyt­tä­viä linkkejä ei tule välit­tää eteenpäin
  • Varo sähkö­pos­ti­ka­las­te­luja  ja ‑huijauk­sia
  • Pidä tunnuk­set ja salasa­nat turvassa ja vahvoina – ethän koskaan anna niitä muille tai syötä muuhun kuin ohjei­den mukai­seen palveluun
  • Muista aina vahva tunnis­tau­tu­mi­nen sähköi­sissä palve­luissa (niin työssä kuin vapaa-ajalla, esimer­kiksi somessa)
  • Ilmoita nopeasti mahdol­li­sesta poikkeus­ta­pah­tu­masta (oman organi­saa­tiosi tieto­hal­lin­non ohjei­den mukai­sesti tai Meitan ServiceDeskiin)
  • Käytä inter­ne­tiä valveu­tu­neesti – hoida esimer­kiksi työasiat pelkäs­tään työkoneella 

Kytke kyber­tur­val­li­suus osaksi sähköistä toimintaasi 

Meita lähet­tää ohjeita aina erikseen, jos jokin vaatii sinulta loppu­käyt­tä­jänä erilli­siä toimen­pi­teitä, kuten sovel­luk­sen asennusta. Voit kysyä tarvit­taessa lisätie­toja asennuk­sien ilmoi­tuk­sista Meitan ServiceDeskistä.

Noudata aina oman organi­saa­tiosi tieto­tur­vaoh­jeita ja ilmoita mahdol­li­sista poikkeuk­sista oman organi­saa­tiosi yhteys­ta­hoille tai Meitan ServiceDeskiin. 

Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka istuvat tuoleilla ja keskustelevat keskenään

Etsitkö vastausta usein kysyt­tyi­hin kysymyksiin?

Haluatko kuulla lisää tietoturva-asioista?

Voit lukea ajankoh­tai­sia tieto­tur­va­uu­ti­sia sekä saada tietoa ohjel­mis­to­haa­voit­tu­vuuk­sista ja varoi­tuk­sista
Kyber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen verkko­si­vuilta:

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?