Maksu­lii­ken­ne­pal­ve­lut

Onko sinulla kysyttävää?

Voit olla asian­tun­ti­joi­himme yhtey­dessä esimer­kiksi seuraa­vissa asioissa:

  • Maksu­lii­kenne proses­sin hoita­mi­nen kokonaisvaltaisesti
  • Aineis­to­siir­rot
  • Ostolas­ku­jen maksatus
  • Koti- ja ulkomaan manuaalimaksut 
  • Tilio­te­ti­liöin­nit
  • Maksu­lii­ken­teen pääkäyttäjäpalvelu
  • Maksu­val­miu­den seuranta
  • Kassa­suun­nit­telu
  • Ceepos-kasso­jen osalta päivän­pää­tök­seen liitty­vät tehtä­vät sekä pääkäyttäjäpalvelu

Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat:

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo

Sähkö­pos­titse maksuliikenne.asiakaspalvelu@meita.fi

Pohjois-Karjala

Sähkö­pos­titse pk.maksuliikenne@meita.fi

Pääkäyt­tä­jä­pal­ve­lut

Sähkö­pos­titse paakayttajat.maksuliikenne@meita.fi

Ajankoh­taista