Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava palve­lee sinua!

Voit hoitaa Meitta­rissa IT-palve­lui­den ja Henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­den asioita 24/7:

 • IT-palve­lu­pyyn­nöt, kuten
  • neuvon­ta­pyyn­nöt tieto­tek­ni­seen ongel­maan, ohjel­mien asennus­pyyn­nöt, häiriöil­moi­tuk­set ja ilmoi­tuk­set laitteen toimimattomuudesta
  • tunnuk­sen salasa­nan nollauk­set
   Huom! Voit vaihtaa salasa­nan itsepal­ve­luna!
 • Tunnus- ja käyttöoikeusasiat
 • Palkan­saa­jan lomak­keet, kuten
  • palkka- ja palve­lu­to­dis­tuk­sen tilaa­mi­nen, veropro­sen­tin muutos­pyyn­nöt, kysy palkan­mak­susta, palkasta perit­tä­vät maksut
 • HR- ja esihen­ki­lö­käyt­tä­jän lomak­keet, kuten
  • hyväk­sy­tyn palkka­ma­te­ri­aa­lin toimit­ta­mi­nen, esihen­ki­lö­muu­tok­set, palve­lusuh­teen muutok­set, hyväk­syt­ty­jen työto­dis­tus­ten toimit­ta­mi­nen jne. 
 • Verkko­kauppa
  • Työase­mat, mobiililaitteet
  • Lisens­sit (mm. Microsoft-lisenssit)
  • Puhe- ja dataliittymät
  • Oheis­lait­teet
  • OC-tunnus­ti­lauk­set
  • Palomuu­ri­sään­tö­muu­tok­set
 • Laittei­den elinkaa­ren hallinta (laite­re­kis­teri)
  • Laite­re­kis­te­rin selaus
  • Kustan­nus­paik­ka­muu­tok­set
  • Laitteen elinkaa­reen liitty­vät ilmoi­tuk­set (päätty­mi­nen, uuden vastaa­van laitteen tilaus)

Huomioit­han Meitta­rissa asioi­des­sasi, että:

Itsepal­ve­lu­ka­na­van sisältö muotou­tuu kulle­kin käyttä­jälle aina asiak­kuu­den sekä käyttö­oi­keuk­sien mukaan. 

Verkko­kau­pan valikoi­missa on asiakas­koh­tai­sia eroja eikä kaikkia palve­luita ole tilat­ta­vissa verkko­kau­pan kautta. 

Huom! Koulu­jen/EDU-käyttä­jien verkko­kauppa löytyy omana osionaan Itsepal­ve­lu­por­taa­lista nimellä ‘Koulu­jen verkkokauppa’.

Ole tarvit­taessa yhtey­dessä esimie­heesi tai Meitan asiak­kuus­vas­taa­vaan, jos huomaat puutteita organi­saa­tiosi valikoimassa. 

Talous­hal­lin­non palve­lut tullaan liittä­mään Meitta­riin syksyn ‑22 aikana. Siihen asti löydät talous­hal­lin­non palve­lu­ka­na­vat täältä.

Miten pääset kirjau­tu­maan Meittariin? 

Valitse alta oma organi­saa­tiosi tai sen sijain­ti­paikka. Käyttä­jä­tun­nuk­sena toimii sähkö­pos­tio­soit­teesi ja salasa­nasi on se, jolla kirjau­dut työase­malle.

Suosit­te­lemme kirjaa­maan palve­lu­pyyn­nön suoraan Meitta­riin, sillä se nopeut­taa asiasi käsittelyä. 

Meittari
Itsepal­ve­lu­ka­nava

 • Etelä-Karja­lan hyvinvointialue

Meittari
Itsepal­ve­lu­ka­nava

 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue – Siun sote

Mitä asioita Meitta­rissa voi hoitaa?

 • Ohjeita Meitta­rin käyttöön 

Lue lisää

Jos et pääse kirjau­tu­maan Meitta­riin, voit lähet­tää sähkö­pos­tia osoit­tee­seen servicedesk@meita.fi
Työpyyn­tösi ohjau­tuu sähkö­pos­tista suoraan Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vaan, josta voit seurata asian etenemistä.

Tavoi­tat meidät kiireel­li­sissä asioissa myös puhelimitse: 

IT-palve­lut Palve­lu­piste / Service Desk: 

Talous- ja henki­lös­tö­pal­ve­lui­den asiakaspalvelu: 

013 339 0700 (arkisin 07.30 – 16.00)

013 339 0750 (arkisin 09.00 – 15.00)

Ajankoh­taista

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?