Kerro meille, mitä mieltä olet Asiakaspiste-sivustosta!

,
Tässä kuvassa on etualalla tietokoneella työskentelevä ja kameraan katsova meitalainen sekä hänen taustallaan on toinen työtä tekevä meitalainen

Asiakas­piste-sivusto on raken­nettu asiak­kai­demme tarpeita ja toiveita kuunnel­len. Sen käyttöä on pilotoitu muuta­mien asiak­kai­demme kanssa vuoden 2022 aikana ennen sivus­ton julkai­sua.

Kerro meille, mitä mieltä olet Asiakas­piste-sivus­tosta! Anna palau­tetta-toiminto löytyy esimer­kiksi Asiakas­pis­teen etusi­vun alalai­dasta tai suoraan osoit­teesta https://asiakaspiste.meita.fi/anna-palautetta/

Kuulemme mielel­lämme, millai­nen käyttä­jä­ko­ke­muk­sesi sivus­tosta on ja arvos­tamme erityi­sesti palau­tetta, jolla voimme kehit­tää Asiakas­pis­tettä entises­tään. Antamasi palaute käsitel­lään luotta­muk­sel­li­sesti Meitan asiak­kuus­tii­missä, joka ohjaa palaut­teen Meitassa sisäi­sesti eteen­päin mahdol­li­sia jatko­toi­mia varten. Mikäli toivot, että palaut­tee­seesi vasta­taan, muistat­han jättää lomak­keelle yhteys­tie­tosi. Yhteys­tie­dois­tasi ei synny Meitalle rekis­te­riä. Palau­te­jär­jes­tel­män kerää­miä tietoja käyte­tään ainoas­taan palau­te­vies­tei­hin vastaa­mi­seen ja mahdol­li­seen tilas­toin­tiin. Pyrimme vastaa­maan palaut­tee­seesi mahdol­li­sim­man pian.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?