Alueel­li­set asiakas­päi­vät pidet­tiin lokakuussa

,
Tässä on kuva kirjaintaulusta, jossa lukee "Meita on moneksi"

Meitan ja sen tytäryh­tiö Efettan asiak­kaille järjes­tet­tiin lokakuussa kolme eri asiakas­päi­vää yhtiön Joensuun, Mikke­lin sekä Lappeen­ran­nan toimistoilla.

Päivät olivat täynnä monen­lai­sia kohtaamisia

Asiakas­päi­vät järjes­tet­tiin toista kertaa. Ne on suunnattu ensisi­jai­sesti Meitan asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den nimeä­mille yhteys­hen­ki­löille, joiden kanssa meita­lai­set tekevät arjessa aktii­vista yhteis­työtä esimer­kiksi kehitys­ryh­missä ja palvelukokouksissa.

Kaikkien tilai­suuk­sien runko oli saman­kal­tai­nen: vieraille tarjot­tiin salaat­ti­buf­fet-lounas, jonka jälkeen he saivat vapaasti kierrellä niin Meitan kuin sen kumppa­nien järjes­tä­millä ohjel­ma­pis­teillä. Niissä esitel­tiin palve­lui­den lisäksi esimer­kiksi ajankoh­tai­sia asioita ja teemoja. Ulkopuo­li­sista kumppa­neista olivat mukana Atea, Twoday, Kivra, Micro­soft ja Visma Public.

Ohjel­ma­pis­tei­den lisäksi päivissä oli aikaa vapaa­muo­toi­sem­mille kohtaa­mi­sille. Spontaa­nit käytä­vä­kes­kus­te­lut, ajatus­ten­vaih­dot muiden toimi­joi­den kanssa sekä mahdol­li­siin uusiin kasvoi­hin tutus­tu­mi­set värit­ti­vät mukavasti päiviä.

Vieraat viihtyi­vät tapah­tu­missa mainiosti

Osallis­tu­jat saivat antaa tapah­tu­mista palau­tetta, joka oli enimmäk­seen positii­vista – myös pieniä kehity­si­deoita annet­tiin rohkeasti. Moni asiakas suitsutti etenkin muiden asiak­kai­den, meita­lais­ten sekä kumppa­nei­den välisiä kohtaa­mi­sia sekä kiitteli esimer­kiksi ohjel­ma­pis­tei­den antia. Monessa palaut­teessa kiitel­tiin myös vierai­den lämpi­mästä vastaanotosta.

“Tänä vuonna toista kertaa järjes­te­tyt alueel­li­set asiakas­päi­vät onnis­tui­vat päivien tunnel­man ja saamamme palaut­teen perus­teella erinomai­sesti. Päivien keskiössä olivat tällä­kin kertaa rennon kiireet­tö­mät live-kohtaa­mi­set sekä ajankoh­tai­set tietois­kut” kertoo Meitan asiak­kuus- ja viestin­tä­joh­taja Antti Heinonen.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?