Meita on mukana Taisto-digiturvaharjoituksessa

,
Tässä kuvassa seisoo kaksi meitalaista, joista toinen kirjoittaa fläppitaululle ja toinen katsoo tätä

Meita­lai­set osallis­tu­vat tällä viikolla Suomen suurim­paan digitaa­li­sen turval­li­suu­den harjoi­tuk­seen, Taistoon. Yhtiö on mukana harjoi­tuk­sessa nyt toista kertaa. Voit lukea tieto­suo­ja­vas­taava Joona Turusen blogi­kir­joi­tuk­sesta viime­vuo­ti­sesta harjoi­tus­ko­ke­muk­sesta täältä.

Mikä Taisto on?

Taisto on kuudetta kertaa järjes­tet­tävä valta­kun­nal­li­nen harjoi­tus. Se on kaikille organi­saa­tioille avoin ja maksu­ton. Taiston toteut­ta­mi­sesta vastaa Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto ja sen  sisältö on suunni­teltu yhteis­työssä Keskus­ri­kos­po­lii­sin, Turval­li­suus­ko­mi­tean, Tieto­suo­ja­val­tuu­te­tun toimis­ton, Kunta­lii­ton ja Kyber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen kanssa. Voit tutus­tua Taisto-harjoi­tuk­seen tarkem­min osoit­teessa dvv.fi/taisto.

Mitä Taistossa harjoitellaan?

Taisto kokoaa yhteis­kun­nan eri osa-alueilta satoja organi­saa­tioita harjoit­te­le­maan ajankoh­tais­ten uhkien varalle. Se tarjoaa osallis­tu­jille turval­li­sen tilai­suu­den harjoi­tella, testata ja kehit­tää digitaa­lista turval­li­suutta sekä kerryt­tää osaamista ja varmuutta, joihin tukeu­tua mahdol­li­sen tosipai­kan tullen. Samalla se paran­taa koko yhteis­kun­nan kriisinkestävyyttä. 

Harjoi­tus auttaa organi­saa­tioita kehit­tä­mään esimer­kiksi digitaa­li­sen turval­li­suu­den johta­mista, hallin­taa ja viestin­tää. Se tarjoaa osallis­tu­ville organi­saa­tioille tilai­suu­den oppia ja kehit­tää muun muassa kriit­tistä ajatte­lu­aan, riskien­hal­lin­taa, tieto­tur­va­reak­tii­vi­suutta sekä häiriö­ti­lan­tei­den­vies­tin­tää. Harjoi­tus mahdol­lis­taa myös digitaa­li­seen turval­li­suu­teen liitty­vien toimin­ta­mal­lien testaa­mi­sen ja auttaa tunnis­ta­maan niissä kehitys­koh­teita sekä harjoit­te­le­maan häiriö­ti­lan­teissa toimi­mista turval­li­sessa (mutta realis­ti­sessa) harjoi­tusym­pä­ris­tössä. Ilman tällaista käytän­nön­lä­heistä harjoit­te­lua kehitys­koh­teita ei välttä­mättä huomat­taisi.

Tänä vuonna harjoi­tus­tee­moina tekoäly, tieto­jen­ka­las­telu ja hybridivaikuttaminen

Tämän vuoden Taisto-harjoi­tus käsit­te­lee teemoja, jotka liitty­vät tieto­tur­va­käy­tän­töi­hin, tieto­jen­ka­las­te­luun ja hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Harjoi­tuk­sessa näyttäy­tyy myös tekoäly ja sen mukanaan tuomat haasteet. Yhdessä harjoit­te­le­malla käytän­nön osaami­nen vahvis­tuu ja digitur­va­val­miu­det parane­vat alati muuttu­vassa toimin­taym­pä­ris­tössä!

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?