Tarken­nuk­sia asiakas­koh­tais­ten ohjei­den säilytykseen

, , , ,
Tässä on kuva Meitan viherkasvista sekä roll upista, jossa lukee "työpäiväsi taustavoima ja monipuolinen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukumppani"

Meiltä on kysytty muuta­massa asiakas­pa­laut­teessa sitä, miksei Asiakas­piste-sivus­tolta löydy yksit­täis­ten asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den ohjeita. Aiemmin joita­kin yksit­täi­siä ohjeita oli saata­villa Asiakas­pis­tettä edeltä­neillä palve­lu­pis­te­por­taa­leilla. Näille on pyritty löytä­mään asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den kanssa uudet tallennuspaikat.

Miksi asiakas­koh­tai­sia ohjeita ei ole Asiakaspisteellä?

Ohjema­te­ri­aa­leja ei ole tallen­nettu Asiakas­pis­teelle muuta­masta syystä. Käytöstä poistu­neet palve­lu­pis­te­por­taa­lit vaati­vat kirjau­tu­mi­sen, jolloin asiakas­or­ga­ni­saa­tioille suunnat­tui­hin ohjei­siin oli rajattu pääsy. Asiakas­piste on julki­nen verkko­si­vusto eikä se sisällä erillistä kirjau­tu­mis­mah­dol­li­suutta. Siksi ainoas­taan asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den käyttöön tarkoi­tet­tuja ohjeita ei voida julkaista Asiakaspisteelle.

Mistä asiakas­koh­tai­sia ohjeita voi löytää?

Osa ohjeista on asiak­kai­den itsensä tuotta­mia, jolloin ne löyty­vät ko. organi­saa­tioi­den omista säily­tys­pai­koista (kuten introista). Meitalla ei valitet­ta­vasti ole tarkkaa tietoa yksit­täis­ten ohjei­den sijain­neista vaan niitä kannat­taa selvit­tää oman asiakas­or­ga­ni­saa­tion sisältä käsin. Meitan tuotta­mia ja ylläpi­tä­miä ohjeita on saata­vissa yhtiön muista kanavista, kuten Meittari-järjestelmästä.

Mitä ohjeita on tallen­nettu Meittariin?

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­vassa on osio ”Vinkkejä ja ohjeita”, josta löydät Meitta­rista ohjeita esimer­kiksi seuraa­viin asioi­hin liittyen:

  • Salasa­nan vaihto
  • Esihen­ki­lön tietopaketti
  • Laite­han­kin­nat
  • Eri työvä­li­nei­den käyttö (Teams, sähkö­posti jne.)

Nämä ohjeet näkyvät asiakas­koh­tai­sesti. Sen sijaan henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen asiakas­koh­tai­sia ohjeita ei ole Meitta­rissa, vaan Meitan tuotta­mat ohjeet löyty­vät ko. asiakas­or­ga­ni­saa­tioista ja palkko­jen yleiset vinkit Asiakaspisteeltä.

Entä Mediat­ria koske­vat ohjeet?

Mediatri-järjes­tel­män ohjeet löyty­vät sitä käyttä­vän asiak­kaan intrasta sekä Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rin ohjeista. Ne löyty­vät Järjes­tel­mä­pal­ve­lu­jen alta kohdasta ”Vinkkejä ja ohjeita”.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?