Millai­sia kokemuk­sia Meita keräsi Taisto-digiturvaharjoituksesta?

,
Tässä on kuva meitalaisen kannettavasta, jossa näkyy Asiakaspiste-sivusto

Meita oli mukana Digi- ja väestö­tie­to­vi­ras­ton toteut­ta­massa Taisto-harjoi­tuk­sessa marras­kuun lopussa. Yhtiön harjoi­tus­tii­miin kuului joukko asian­tun­ti­joita, päälli­köitä sekä johta­jia, jotka harjoit­te­li­vat yhtei­sellä harjoi­tusa­lus­talla puolen päivän ajan. Meitan IT-palve­lu­jen tuotan­to­pääl­likkö Outi Salo kertoo yhtiön osallis­tu­neen harjoi­tuk­seen useasta syystä:

”Tavoit­teeksi oli määri­telty saada harjoi­tusta ja tarken­nuk­sia viestin­tä­suun­ni­tel­man, riskien­hal­lin­nan, tilan­ne­ku­va­joh­ta­mi­sen sekä tarvit­ta­vien toimen­pi­tei­den ja viran­omai­sil­moi­tus­ten näkökulmasta.”

Meita­lai­set olivat mukana harjoi­tuk­sessa nyt toista kertaa. Tieto­tur­va­pääl­likkö Eetu Sormu­nen kuvaa tämän­vuo­ti­sen harjoit­te­lun tunnel­mia seuraavasti:

”Harjoi­tuk­seen lähdet­tiin kuten edelli­sellä kerralla eli oppimaan, mitkä asiat toimi­vat ja missä meillä on vielä paran­ta­mi­sen varaa? Harjoi­tus sujui mallik­kaam­min kuin edeltä­vänä vuonna ja saimme jälleen kerätyksi uusia kehityskohteita.”

Harjoi­tuk­sesta saatiin monia vinkkejä toimin­nan kehittämiseen

Outin ja Eetun mukaan Meita keräsi harjoi­tuk­sesta monen­laista konkreet­tista hyötyä. Harjoi­tuk­sen tavoit­teena oleviin näkökul­miin saatiin tulevaa varten hyviä paran­nuseh­do­tuk­sia sekä tunnis­tet­tiin esimer­kiksi se, kuinka tärkeää on ylläpi­tää aktii­vi­sesti toimit­ta­ja­suh­teita. Lisäksi itse harjoi­tuk­sessa havait­tiin se, miten eri tieto­jär­jes­tel­mien vikaan­tu­mi­nen vaikut­taa ketjuun­tu­mi­sena toisiin tieto­jär­jes­tel­miin ja/tai kokonai­suu­des­saan palve­lu­tuo­tan­non toimintaan.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?