Talou­den lomake­tar­jon­taa on laajen­nettu Meittariin

,
Tässä on kuva meitalaisen kannettavasta, jossa on auki Asiakspisteen tietoturvaa koskeva sivu

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­valle on julkaistu Talous­pal­ve­lu­jen lomak­keita, joilla voit tehdä työpyyn­töjä Meitan talou­den palve­lua­lueille, kuten myynti­las­ku­tuk­selle, myynti­res­kont­raan, kirjan­pi­toon, maksu­lii­ken­teelle sekä ostoreskontraan. 

Mistä näet lomakenäkymän?

Näet nämä talou­den lomak­keet kirjau­tu­malla Meitta­riin esimer­kiksi Asiakas­pis­teen kautta. Lomake­va­li­koima on mukau­tettu Meitan asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den ostamien palve­lui­den mukaan. Sinulla näkyviin lomak­kei­siin vaikut­taa myös Meittari-käyttö­liit­ty­män tekni­set julkai­su­mah­dol­li­suu­det. Tällöin näkymäs­säsi voi olla joita­kin lomak­keita palve­luista, joita organi­saa­tiosi ei osta. Varmis­tat­han tarvit­taessa esimer­kiksi esihen­ki­löl­täsi, mitä palve­luja työnan­ta­jasi tilaa.

Lomak­kei­den käyttö sujuvoit­taa Meitalla asiointia

Meittari-lomak­keet mahdol­lis­ta­vat sähköi­sen asioin­nin kellon ympäri, vuoden jokai­sena päivänä. Lomak­keet ohjaa­vat sinua syöttä­mään työpyyn­nön käsit­te­lyä varten tarvit­ta­vat tiedot ja näin työn toteu­tus sujuvoi­tuu. Kun lähetät täyte­tyn lomak­keen, siitä muodos­tuu työpyyntö suoraan työtä toteut­ta­van tiimin työjo­noon. Pystyt kätevästi seuraa­maan työpyyn­tösi käsit­te­lyä Meitta­rin Avoimet pyynnöt-osiossa.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?