Tiesitkö tämän palve­lu­pyyn­tö­jen vastaanottokuittauksista?

,
Tässä on kuva meitalaisen selästä ja hänen päällään olevasta hupparista, jossa teksti "työpäiväsi taustavoima"

Voit Meitan asiak­kaana asioida näppä­rästi Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rissa. Sähköi­sellä asioin­ti­ka­na­val­lamme on lomak­keita, joilla voit tehdä palve­lu­pyyn­töjä IT‑, talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­hin liittyen. Voit tehdä näitä työpyyn­töjä palve­lua­jois­tamme riippu­matta. Lue tarkem­pia ohjeita Meitta­rissa asioi­mi­seen aiemmin julkais­tusta uutisesta täältä. Löydät uutisesta neuvoa myös asioi­mi­seen tilan­teessa, jossa käytös­säsi ei ole Meittaria.

Tarkista, että saat automaat­ti­sen vastaanottokuittauksen

Kun lähetät palve­lu­pyyn­nön, vahvis­taa automaat­ti­nen vastaan­ot­to­kuit­taus sen saapu­neen perille. Sinun tulisi saada lähtö­koh­tai­sesti aina automaat­ti­nen vastaan­ot­to­kuit­taus, kun

En saanut vastaan­ot­to­kuit­tausta – mitä teen?

Mikäli et saanut tekemäs­täsi työpyyn­nöstä vastaan­ot­to­kuit­tausta, tarkas­tat­han ettei viesti ole ohjau­tu­nut roska­pos­tei­hisi. Vastaan­ot­to­kuit­tauk­sen muodos­tu­mi­nen ja lähetys kestää hetken, joten sen saapu­mista kannat­taa odotella rauhassa. Jos käytös­säsi on Meittari, työpyyn­nön muodos­tu­mi­sen voit tarkas­taa Avoimet pyynnöt-osiosta. 

Jos aineisto lähete­tään Meitalle suoraan skanne­rilta, ei vastaan­ot­to­kuit­taus ohjaudu kenen­kään henki­lö­koh­tai­seen sähkö­pos­tiin. Suoraan skanne­rilta lähetystä kannat­taa­kin näin ollen välttää. Viime kädessä voit varmis­taa viestisi perille tulon asiakas­pal­ve­lus­tamme. Löydät tarkem­mat yhteys­tie­dot täältä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?