Huomioita sähköi­sestä asioin­nista ja yhteydenotoista

,
Tässä kuvassa kaksi meitalaista istuu pöydän ääressä kannettaviensa kanssa ja katsoo toisiinsa

Voit asioida Meitalla IT‑, talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­hin liitty­vissä asioissa Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van kautta. Jos Meittari ei ole käytös­säsi, lähetät­hän palve­lu­pyyn­tösi sähkö­pos­titse sen mukaan, mitä asiasi koskee:

  • IT-asioita koske­vat työpyyn­nöt osoit­tee­seen [email protected]   
  • Mediatri-järjes­tel­mään liitty­vät työpyyn­nöt osoit­tee­seen [email protected]
  • Henki­löstö- ja talous­hal­lin­non palve­lu­jen pyynnöt sen tiimin osoit­tee­seen, joka asiaasi hoitaa

Löydät henki­löstö- ja talous­hal­lin­non tiimien sähkö­pos­tio­soit­teet ja muut yhteys­tie­dot verkko­si­vu­jemme Asiakas­pal­velu-sivulta.

Hallin­non sähkö­posti palve­lee osakeyh­tiötä koske­vissa asioissa

Meitan hallin­non käyttämä sähkö­posti [email protected] palve­lee asioissa, jotka koske­vat Meitaa osakeyh­tiönä. Sähkö­posti on tarkoi­tettu esimer­kiksi omista­jien, yhteis­työ­kump­pa­nien ja viran­omais­ten yhteydenotoille.

Hallin­non sähkö­pos­tia ei ole tarkoi­tettu Meitan asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den työnte­ki­jöi­den asioin­tiin. Ethän siis lähetä hallin­nolle henki­lö­koh­tai­sia asioi­tasi koske­via yhtey­den­ot­toja, kuten verokort­teja tai kysymyk­siä palve­lus­suh­tees­tasi tai palkka­tie­dois­tasi. Näihin liittyvä asiointi tulee hoitaa suoraan palve­lua­luei­den kanssa – joko Meitta­rin kautta tai sähkö­pos­titse. Hallin­non sähkö­pos­tiin ei tule lähet­tää myöskään harjoit­telu- tai työha­ke­muk­sia. Jos sinua kiinnos­ta­vat uramah­dol­li­suu­det Meitalla, haethan avoimia paikkoja verkko­si­vu­jemme kautta.

Jätä palau­tetta, joka koskee Meitan toimin­taa tai palveluja

Voit jättää Asiakas­pis­teen kautta palau­tetta kahdella tapaa: joko kirjaa­malla palaut­teen suoraan palau­te­si­vun kautta tai arvioi­malla yksit­täis­ten sivujen sisäl­töjä Oliko tästä sivusta hyötyä-arvioin­ti­työ­ka­lun avulla. Huomioit­han, ettei Meita voi kuiten­kaan auttaa sinua asioissa, jotka eivät liity sen toimin­taan tai palveluihin. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?