Tieto­suo­ja­se­loste

Kaksi meitalaista seisoo ja nojaa käytävällä olevaan pöytään sekä katsoo kameraan

Tieto­suoja on perus­oi­keus, jolla turva­taan yksityi­syy­den, oikeuk­sien ja vapauk­sien toteu­tu­mi­nen henki­lö­tie­toja käsitel­lessä. Olemme Meitassa sitou­tu­neet huoleh­ti­maan käsit­te­le­miemme henki­lö­tie­to­jen tieto­suo­jasta sekä noudat­ta­maan tieto­suo­ja­lain­sää­dän­töä. Tällä sivulla kerromme, kuinka ja millai­sin edelly­tyk­sin käsit­te­lemme henki­lö­tie­toja toiminnassamme.

Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus

Miksi käsit­te­lemme henkilötietoja?

Keräämme ja käsit­te­lemme henki­lö­tie­toja vain ennalta suunni­tel­tuja ja määri­tel­tyjä sekä laillista käyttö­tar­koi­tusta varten. Käsit­te­lemme asiak­kai­demme ja yhteis­työ­kump­pa­nei­demme henki­lö­tie­toja tuottaak­semme ja toimit­taak­semme asiak­kail­lemme palve­luita sekä hoitaak­semme asiakas­suh­tei­tamme sopimus­ten perus­teella. Työnan­ta­jana käsit­te­lemme henki­lö­tie­toja hoitaak­semme henki­lös­tömme palve­lus­suhde- ja henki­lös­tö­hal­lin­non asioita työso­pi­mus­ten perus­teella ja työnan­ta­jan lakisää­teis­ten velvol­li­suuk­sien noudat­ta­mi­seksi. Emme tee automaat­ti­seen henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn perus­tu­via päätök­siä tai henki­lö­koh­tais­ten ominai­suuk­sien arvioin­tia (profi­loin­tia).

Käsitel­tä­vät henkilötiedot

Mitä henki­lö­tie­toja käsittelemme?

Käsit­te­lemme toimin­nas­samme vain käyttö­tar­koi­tuk­sen kannalta tarpeel­li­sia henki­lö­tie­toja. Käsitel­tä­vät tiedot muodos­tu­vat asiak­kai­demme palve­lui­den käytön yhtey­dessä synty­vistä tiedoista, yhteis­työ­kump­pa­nei­demme ja toimit­ta­jien tiedoista, sekä henki­lös­tömme ja työnha­ki­joi­den osalta pääasiassa henki­löiltä itsel­tään saaduista tiedoista sekä muista työsuh­teen aikana synty­vistä tiedoista.

Mistä saamme käsit­te­lyssä tarvit­ta­vat henkilötiedot?

Saamme henki­lö­tie­toja pääsään­töi­sesti asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­demme ja yhteis­työ­kump­pa­nei­demme yhteys­hen­ki­löiltä sekä suoraan henki­löiltä itseltään.

Kuinka pitkään säily­tämme henkilötietoja?

Säily­tämme henki­lö­tie­toja vain niin kauan kuin se on tarpeen tieto­jen käyttö­tar­koi­tusta varten. Poistamme henki­lö­tie­dot heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoi­tuk­seen, jota varten ne kerät­tiin tai muuten käsiteltiin.

Tieto­jen siirrot ja luovutukset

Säännön­mu­kai­set siirrot ja luovutukset

Emme luovuta, siirrä emmekä muutoin ilmaise henki­lö­tie­toja muille kolman­sille osapuo­lille ilman asiak­kaan kanssa tehtyä etukä­teistä kirjal­lista sopimusta tai tehtä­vän­an­toa, ellemme ole velvol­li­sia ilmai­se­maan tietoja pakot­ta­van lainsää­dän­nön tai viran­omai­sen määräyk­sen perusteella.

Tieto­jen siirto EU:hun tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä henki­lö­tie­toja EU:n tai ETA:n ulkopuo­lelle, ellei siirrosta ja asian­mu­kai­sista suoja­toi­men­pi­teistä ole erikseen sovittu kirjal­li­sesti asiak­kaan kanssa. Siirrossa nouda­te­taan aina lakisää­tei­siä vaati­muk­sia ja siirrosta infor­moi­daan rekis­te­röi­tyjä erilli­sissä tietosuojaselosteissa.

Tieto­jen suojaaminen

Kuinka suojaamme henkilötiedot?

Arvioimme henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liitty­viä riskejä ja suojaamme henki­lö­tie­dot riskejä vastaa­vasti. Koulu­tamme ja ohjeis­tamme henki­lö­kun­taamme tieto­tur­vaan ja tieto­suo­jaan liitty­vissä asioissa. Rajaamme tieto­jär­jes­tel­mien käyttö­oi­keu­det työteh­tä­vien mukai­sesti, ja henki­lös­tömme on sitou­tu­nut kaikessa toimin­nas­saan vaitio­lo­vel­vol­li­suu­teen. Valvomme henki­lös­tömme asian­mu­kaista ja ohjei­den mukaista toimintaa. 

Varmis­tamme tieto­jen eheyden, luotta­muk­sel­li­suu­den ja saata­vuu­den tekni­sin keinoin, kuten palomuu­ri­sään­nöin ja salauk­sin sekä eriyt­tä­mällä tieto­lii­ken­ne­verk­koja. Varmuus­ko­pioimme tietoja sovitusti ja varau­dumme poikkea­ma­ti­lan­tei­siin toimin­taoh­jein ja suunnitelmin.

Olemme sitou­tu­neet sisäl­lyt­tä­mään tieto­tur­van ja tieto­suo­jan tuottei­siimme ja palve­lui­himme, jotta myös asiak­kaamme voivat toimia vaati­mus­ten mukai­sesti käyttäes­sään palveluitamme.

Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Mitä ovat rekis­te­röi­dyn oikeudet?

Toimies­samme käsitel­tä­vien henki­lö­tie­to­jen rekis­te­rin­pi­tä­jänä infor­moimme rekis­te­röi­tyjä henki­löitä tieto­suo­ja­se­los­tein tai muilla sopivaksi katso­mil­lamme menetel­millä. Samalla kerromme rekis­te­röi­dyille heidän oikeuk­sis­taan ja tarjoamme keinot käyttää oikeuk­si­aan. Rekis­te­röi­dyillä on seuraa­via oikeuk­sia omien tieto­jensa käsit­te­lyyn liittyen

  • oikeus saada tietoa henki­lö­tie­to­jensa käsittelystä
  • oikeus tarkas­taa tiedot
  • oikeus oikaista tiedot
  • oikeus poistaa tiedot
  • oikeus rajoit­taa tieto­jen käsittelyä
  • oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen
  • oikeus vastus­taa tieto­jen käsittelyä
  • oikeus olla joutu­matta automaat­ti­sen päätök­sen­teon kohteeksi
  • oikeus tehdä valitus Tieto­suo­ja­val­tuu­te­tun toimis­toon, mikäli hän katsoo, että häntä koske­vien henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekis­te­röity ei voi käyttää kaikkia oikeuk­sia kaikissa tilan­teissa. Tilan­tee­seen vaikut­taa esimer­kiksi se, millä perus­teella henki­lö­tie­toja käsitel­lään. Lisätie­toja rekis­te­röi­dyn oikeuk­sista voi kysyä Meitan tietosuojavastaavalta.

Evästeet

Eväste­käy­tän­nöt

Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn selain­poh­jai­sissa tieto­jär­jes­tel­missä käyte­tään evästeitä. Eväste on pieni teksti­tie­dosto, jonka selain tallen­taa käyttä­jän laitteelle. Käytämme evästeitä palve­lu­jen toteut­ta­mi­seen, helpot­ta­maan palve­lui­hin kirjau­tu­mista, käyttä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seen sekä sivus­ton seuraa­mi­seen. Käyttäjä voi selai­noh­jel­mas­saan estää evästei­den käytön, mutta tämä voi vaikut­taa sivus­ton käytet­tä­vyy­teen siten, että jotkut toimin­not eivät mahdol­li­sesti toimi tarkoi­te­tulla tavalla.

Emme jaa evästei­den avulla kerät­tä­viä tietoja muille organi­saa­tioille, emmekä yhdistä kerät­tä­viä tietoja muihin tietoi­hin. Yksilöt eivät ole tunnis­tet­ta­vissa evästei­den perusteella.

Tieto­suo­ja­vas­taava

Tieto­suo­ja­vas­taa­van tehtä­vät ja yhteystiedot

Tieto­suo­ja­vas­taava seuraa henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn lainmu­kai­suutta ja auttaa tieto­suo­ja­sään­nös­ten noudat­ta­mi­sessa. Tieto­suo­ja­vas­taava neuvoo henki­lös­töä ja rekis­te­röi­tyjä henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liitty­vissä kysymyk­sissä sekä toimii valvon­ta­vi­ran­omai­sen yhteyspisteenä.

Meitan tieto­suo­ja­vas­taa­va­nan yhteys­tie­dot: [email protected]

Tieto­suo­ja­se­los­teet

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?