Miten voin vaihtaa vanhen­tu­neen tai unohtu­neen salasanan?

Jos verkko­tun­nuk­sesi (tunnus, jolla kirjau­dut työase­malle) salasana on vanhen­tu­nut, voit vaihtaa salasa­nan itsepal­ve­luna. Huomioit­han, että ohjeet eroavat hieman toisis­taan asiak­kuu­den sijain­nin tai käytössä olevan palve­lun mukaan.

Asiak­kaat, joilla on käytössä Micro­sof­tin M365-palvelut

Jos sinulla on käytös­säsi Micro­sof­tin 365-palve­lut (kuten työnan­ta­jan Outlook-sähkö­posti), voit vaihtaa salasa­nasi tällä ohjeella.

Pohjois-Karja­lan asiakkaat

Voit vaihtaa kirjau­tu­mis­tun­nuk­sen salasa­nan kirjau­tu­mi­sen yhtey­dessä. Salasa­nan pääset vaihta­maan osoit­teesta https://userapp.pohjoiskarjala.net:8543/sspr/public/forgottenpassword

Ohjeista on koottu erilli­nen Word-asiakirja, jonka täältä.

Ne asiak­kaat, joilla ei ole M365-palve­lua käytössä

Voit vaihtaa tai resetoida eli nollata verkko­tun­nuk­sen (koneelle kirjau­tu­mista varten) salasa­nan alla olevien ohjei­den avulla:

  1. Tallenna aluksi puhelin­nu­me­rosi sivus­tolle puhelinnumero.saita.fi. Uusi salasana ilmoi­te­taan teksti­vies­tillä tallen­ta­maasi numeroon. Tallen­nuk­sen voi tehdä jo etukä­teen, vaikka salasa­nan vaihta­mi­selle ei olisi juuri nyt tarvetta. Huomioit­han, että numeron tallen­nus tehdään vain kerran.
  2. Kun numero on tallen­nettu, voit pyytää salasa­naa sivus­ton salasana.saita.fi kautta.

Mikäli et saa salasa­naa vaihde­tuksi itse, olethan yhtey­dessä Meitan Service­Des­kiin puheli­mitse 013 339 0700. Palve­lemme sinua klo 7.30–16 välisenä aikana.