Kategoria: UKK

 • Miten lähetän luotta­muk­sel­lista ja/tai salas­sa­pi­det­tä­vää materi­aa­lia sähköpostitse?

  Meitan asiak­kaana sinulla mahdol­li­suus käyttää asioin­tiinsi suojat­tua sähkö­pos­tia. Käytös­sämme on turva­posti-palvelu, jonka avulla voit lähet­tää meille luotta­muk­sel­lista ja/tai salassa pidet­tä­vää materi­aa­lia sähkö­pos­titse. Myös erilais­ten liittei­den (kuten verokor­tin, sairaus­pois­sao­lo­to­dis­tuk­sen tai ay-jäsen­mak­su­val­ta­kir­jan) lähetys onnis­tuu turva­pos­tin avulla tietoturvallisesti. Voit lähet­tää turva­pos­tia kaikkiin Meitan asiakas­pal­ve­lun sähkö­pos­tio­soit­tei­siin, jotka löydät verkko­si­vuil­tamme. Lähete­tystä sähkö­pos­tista muodos­tuu Meitalle palve­lu­pyyntö, josta saat vielä erilli­sen vahvistussähköpostin. […]

 • Miten kirjaan matka­las­kun? Mistä saan tietoa maksuaikatauluista?

  Saat asiakas­koh­tai­set ohjeet matka­las­kun kirjaa­mi­seen sekä maksuai­ka­tau­lut omalta työnan­ta­jal­tasi. Voit kysyä tarvit­taessa lisätie­toja esihen­ki­löl­täsi tai organi­saa­tiosi HR:ltä.

 • Mediat­rissa on kirjattu tiedot väärälle asiakkaalle/potilaalle. Miten tiedot korjataan?

  Käy katso­massa toimin­taoh­jeet Siun soten intrasta, tieto­suoja-asian­tun­ti­jan sivustolta. 

 • Toinen käyttäjä lukin­nut tiedot Mediat­rissa. Mitä teen?

  Jos saat ilmoi­tuk­sen, jonka mukaan toinen käyttäjä on lukin­nut tiedot Mediat­rissa, ota yhteys Mediat­ri­tu­keen. Yhtey­den­otto onnis­tuu puheli­mitse 013 339 0700, valinta 2 / Mediatrituki. 

 • Minulla ei ole tarvit­ta­vaa roolia Mediat­rin käyttä­mi­seen. Mitä teen?

  Ota yhteyttä esihen­ki­löösi tai yksikön pääkäyt­tä­jään, joka voi päivit­tää sinulle roolin. 

 • Mediatri-salasa­nani ei toimi tai on unohtu­nut. Mitä teen?

  Ota yhteyttä yksikkösi/alueesi pääkäyt­tä­jään tai esihen­ki­löön (käyttä­jän­hal­lin­ta­rooli). Hän voi päivit­tää sinulle salasanan. Jos et tavoita pääkäyt­tä­jää, soita Mediat­ri­tu­keen numeroon 013 339 0700, valinta 2 / Mediat­ri­tuki. Palve­lemme sinua arkisin kello 7.30–16.00.

 • Mistä löydän tiedon uusista M365-ominaisuuksista?

  Pilvi­pal­ve­lut päivit­ty­vät jatku­vasti ja paras tieto uusista ominai­suuk­sista löytyy Micro­sof­tin omilta verkko­si­vuilta. Näet Teamsin uudet ominai­suu­det kätevästi valit­se­malla Teamsin vasem­masta alalai­dasta Ohje-painik­keen, jonka takaa löydät avautu­vasta valikosta Uudet ominai­suu­det-toimin­non. Huomioit­han, että pilvi­pal­ve­lussa uudet ominai­suu­det eivät päivity kaikille käyttä­jille ja organi­saa­tioille samaan aikaan. Päivi­tys­sykliin ei voi valitet­ta­vasti vaikut­taa vaan uudet ominai­suu­det tulevat ajastaan kaikille automaattisesti.

 • Mikä ero on F3‑, E1‑, E3- ja E5-lisensseillä?

  Meitan asiak­kailla on käytössä useam­pia eri lisens­si­ta­soja, joista organi­saa­tiot valit­se­vat omaan käyttöönsä sopivim­mat lisenssitasot.  E3-lisens­siä tai E5-lisens­siä tarvit­se­vat yleensä henki­löt, joiden työhön kuuluu olennai­sena osana toimisto-ohjel­mien (Word, Excel, Power­Point jne.) käyttä­minen. E3- ja E5-lisens­siin sisäl­tyy toimisto-ohjel­mien ja Outloo­kin työpöy­tä­so­vel­luk­set. Lisäksi E5-lisens­siin sisäl­tyy PowerBI-lisenssi. Jos käyttä­jällä on esim. E3-lisenssi, niin PowerBI-lisenssi voidaan tarvit­taessa hankkia erilli­senä tilauksena.  […]

 • Tarvit­sen palkka­to­dis­tuk­sen, mistä saan sen?

  Palkka­to­dis­tus on työnan­ta­jan antama kirjal­li­nen todiste saamis­tasi palkoista ja muista palkkaan liitty­vistä eristä. Muun muassa ammat­ti­lii­tot tarvit­se­vat ko. tietoja, kun käsit­te­le­vät ansiopäivärahahakemuksia.  Nykyi­sin työnan­ta­jat ja palve­lu­kes­kuk­set – kuten myös Meita – toimit­ta­vat nämä tiedot sähköi­sesti suoraan Tulore­kis­te­riin. Suurin osa ammat­ti­lii­toista saa siis haettua tarvit­se­mansa tiedot Tulore­kis­te­ristä, eivätkä siten tarvitse enää hakemuk­sien liitteeksi palkka­to­dis­tusta. Tulore­kis­teri ei […]

 • Mistä saan palvelu- ja työtodistuksen?

  Vain työnan­ta­jalla on mahdol­li­suus antaa työto­dis­tus mahdol­li­sine arvioin­tei­neen, joten käännyt­hän asiassa oman esihen­ki­lösi puoleen. Meitan palkan­las­kenta voi antaa ainoas­taan palve­lu­to­dis­tuk­sen, jossa näkyy työnan­ta­jan nimi, nimike sekä palve­lus­suh­teen kesto. Voit tilata palve­lu­to­dis­tuk­sen itsepal­ve­lu­por­taali Meitta­rin kautta tai asiakas­pal­ve­lus­tamme.