Kesätie­dote 2022 Personec-asiakkaat

,
Tässä kuvassa meitalainen istuu tietokoneen edessä ja katsoo sen näyttöä iloisesti hymyillen

Ajankoh­tai­sia asioita mm. vuosi­lo­miin, lomara­hoi­hin, kesätyön­te­ki­jöi­hin ja yleis­ko­ro­tuk­siin liittyen.

Loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den vaihtee­seen liitty­viä asioita

 • Vuoden 2022 lomaoi­keu­det tarkas­te­taan touko­kuun aikana. Tämän jälkeen itsepal­ve­lu­por­taa­lissa on
  näkyvissä lopul­li­nen vuoden 2022 lomaoikeus.
 • Kesän vuosi­lo­mail­moi­tuk­set tulee olla tallen­net­tuina ja hyväk­syt­tyinä palkan­mak­suai­ka­tau­lu­jen
  mukai­sesti, jotta vuosi­lo­ma­palkka tulee oikein käsitellyksi.
 • Loma-ajalta makse­taan pääsään­töi­sesti normaa­lia kuukausi­palk­kaa. Lomapal­ka­noi­kai­sua tehdään,
  mikäli henkilö on tehnyt osittaista työai­kaa loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (01.04.2021–31.03.2022) aikana.
 • Esihen­kilö, muistat­han asettaa itsel­lesi loman ajalle sijai­sen HR-järjestelmässä!

Lomara­han vaihta­mi­nen vapaaksi

 • Työeh­to­so­pi­mus­aloilla, joissa on mahdol­li­suus vaihtaa lomara­haa vapaaksi työnte­ki­jän ja työnan­ta­jan
  välisellä sopimuk­sella, työnan­ta­jan tulee ohjeis­taa henki­lös­töään asiassa ja huoleh­tia siitä, että
  lomara­han­vaih­dot on viety järjes­tel­miin ja hyväk­sytty ennen lomara­ho­jen maksatusta.
 • Lomaraha makse­taan kerran vuodessa työnan­ta­jasi aikatau­lun mukai­sesti. Työnan­ta­jasi tiedot­taa
  lomara­han maksuaikataulusta.

Kesätyön­te­ki­jät

 • Kesätyön­te­ki­jöi­den työso­pi­mus­ten ja verokort­tien tulee olla palkan­las­ken­nassa palkan­mak­suai­ka­tau­lun
  viimei­seen ilmoi­tus­päi­vään mennessä, jotta kesätyön­te­ki­jät saavat palkkansa oikeana maksupäivänä.
 • HUOM! Kesätyön­te­ki­jöi­den mahdol­lis­ten poissaolo- ja ateria­tie­to­jen ilmoit­ta­mi­sessa on
  nouda­tet­tava palkan­mak­suai­ka­tau­lua, jotta palkan takai­sin­pe­rin­nöiltä vältytään.

Yleis­ko­ro­tuk­set

 • Kunta-alan sopimus­neu­vot­te­lut ovat parhail­laan käynnissä ja mikäli neuvot­te­lu­jen loppu­tu­los aiheut­taa
  muutok­sia palkkauk­seen henki­lö­ryh­mä­ta­solla, tarvit­semme tiedot Meitaan kootusti ja
  määrä­muo­dossa (Excel).

Lisätie­toja ja valmiit aineis­to­poh­jat saatte osoit­teesta [email protected].

Aurin­koista alkuke­sää!
Meita Henki­lös­tö­pal­ve­lut

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?