Kesätie­dote 2022 Personec-asiakkaat

Ajankoh­tai­sia asioita mm. vuosi­lo­miin, lomara­hoi­hin, kesätyön­te­ki­jöi­hin ja yleis­ko­ro­tuk­siin liittyen.

Loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den vaihtee­seen liitty­viä asioita
•Vuoden 2022 lomaoi­keu­det tarkas­te­taan touko­kuun aikana. Tämän jälkeen itsepal­ve­lu­por­taa­lissa on
näkyvissä lopul­li­nen vuoden 2022 lomaoi­keus.
• Kesän vuosi­lo­mail­moi­tuk­set tulee olla tallen­net­tuina ja hyväk­syt­tyinä palkan­mak­suai­ka­tau­lu­jen
mukai­sesti, jotta vuosi­lo­ma­palkka tulee oikein käsitel­lyksi.
•Loma-ajalta makse­taan pääsään­töi­sesti normaa­lia kuukausi­palk­kaa. Lomapal­ka­noi­kai­sua tehdään,
mikäli henkilö on tehnyt osittaista työai­kaa loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (01.04.2021–31.03.2022) aikana.
• Esihen­kilö, muistat­han asettaa itsel­lesi loman ajalle sijai­sen HR-järjestelmässä!

Lomara­han vaihta­mi­nen vapaaksi
•Työeh­to­so­pi­mus­aloilla, joissa on mahdol­li­suus vaihtaa lomara­haa vapaaksi työnte­ki­jän ja työnan­ta­jan
välisellä sopimuk­sella, työnan­ta­jan tulee ohjeis­taa henki­lös­töään asiassa ja huoleh­tia siitä, että
lomara­han­vaih­dot on viety järjes­tel­miin ja hyväk­sytty ennen lomara­ho­jen maksa­tusta.
•Lomaraha makse­taan kerran vuodessa työnan­ta­jasi aikatau­lun mukai­sesti. Työnan­ta­jasi tiedot­taa
lomara­han maksuaikataulusta.

Kesätyön­te­ki­jät
• Kesätyön­te­ki­jöi­den työso­pi­mus­ten ja verokort­tien tulee olla palkan­las­ken­nassa palkan­mak­suai­ka­tau­lun
viimei­seen ilmoi­tus­päi­vään mennessä, jotta kesätyön­te­ki­jät saavat palkkansa oikeana maksu­päi­vänä.
•HUOM! Kesätyön­te­ki­jöi­den mahdol­lis­ten poissaolo- ja ateria­tie­to­jen ilmoit­ta­mi­sessa on
nouda­tet­tava palkan­mak­suai­ka­tau­lua, jotta palkan takai­sin­pe­rin­nöiltä vältytään.

Yleis­ko­ro­tuk­set
•Kunta-alan sopimus­neu­vot­te­lut ovat parhail­laan käynnissä ja mikäli neuvot­te­lu­jen loppu­tu­los aiheut­taa
muutok­sia palkkauk­seen henki­lö­ryh­mä­ta­solla, tarvit­semme tiedot Meitaan kootusti ja
määrä­muo­dossa (Excel).

Lisätie­toja ja valmiit aineis­to­poh­jat saatte osoit­teesta keskitetyt.palvelut@meita.fi.

Aurin­koista alkuke­sää!
Meita Henki­lös­tö­pal­ve­lut

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?