Kesätie­dote 2022 Populus Avaintes-asiakkaat

,
Tässä kuvassa on Meitan Lappeenrannan toimiston rakennus keväisessä maisemassa

Ajankoh­tai­sia asioita mm. vuosi­lo­miin, lomara­hoi­hin, kesätyön­te­ki­jöi­hin ja yleis­ko­ro­tuk­siin liittyen.

Lomamää­räy­ty­mis­vuo­den vaihtee­seen liitty­viä asioita

  • Vuoden 2022 lomaoi­keu­det on laske­tettu ja tarkis­tettu. Vuoden 2022 lomaoi­keus on näkyvissä Populuksessa.
  • Kesän vuosi­lo­mail­moi­tuk­set tulee olla tallen­net­tuna ja hyväk­syt­tynä palkan­mak­suai­ka­tau­lu­jen
    mukai­sesti, jotta vuosi­lo­ma­palkka tulee oikein käsitellyksi.
  • Loma-ajalta makse­taan pääsään­töi­sesti normaa­lia kuukausi­palk­kaa. Lomapal­ka­noi­kai­sua tehdään, mikäli olet
    tehnyt osittaista työai­kaa loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (01.04.2021–31.03.2022) aikana.
  • Esihen­kilö, muistat­han asettaa itsel­lesi loman ajalle sijai­sen Populuksessa!

Kesätyön­te­ki­jät

  • Kesätyön­te­ki­jöi­den sopimuk­set ja verokor­tit tulee toimit­taa palkan­las­ken­taan palkan­mak­suai­ka­tau­luja noudat­taen, jotta kesätyön­te­ki­jät saavat palkkansa oikeana maksupäivänä.
  • HUOM! Kesätyön­te­ki­jöi­den mahdol­lis­ten poissaolo- ja ateria­tie­to­jen tallen­ta­mi­sen aikatau­luissa tulee olla erityi­sen tarkkana, että palkan takai­sin­pe­rin­nöiltä vältytään.

Yleis­ko­ro­tuk­set

Kunta-alan sopimus­neu­vot­te­lut ovat parhail­laan käynnissä ja mikäli neuvot­te­lu­jen loppu­tu­los
aiheut­taa muutok­sia henki­lös­tön palkkauk­seen, Meita tekee kootusti prosen­tu­aa­li­set korotukset.

Lisätie­toja [email protected]

Aurin­koista alkuke­sää!
Meita Henki­lös­tö­pal­ve­lut

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?