Miten ay-jäsen­mak­sun perintä hoituu?

,
Tässä on kuva viidestä meitalaisesta, jotka työskentelevät omilla tietokoneillaan avokonttoritilassa

Ay-jäsen­mak­sun voi joko maksaa itse tai vaihtoeh­toi­sesti jäsen­maksu voidaan periä kuukausit­tain suoraan palkastasi.

Mikäli haluat maksun lähte­vän suoraan palkasta, pyydä omalta ammat­ti­lii­tol­tasi valta­kirja jäsen­mak­sun perin­tää varten ja toimita täytetty valta­kirja Meitan palkan­las­ken­taan. Yhteys­tie­tomme löydät Meitan verkko­si­vuilta, voit hyödyn­tää valta­kir­jan lähet­tä­mi­seen mm. itsepal­ve­lu­por­taa­limme Meitta­rin tähän tarkoi­tuk­seen olevaa lomaketta! Kun olet toimit­ta­nut valta­kir­jan meille, voimme aloit­taa ay-jäsen­mak­sun perin­nän suoraan palkas­tasi seuraa­van kuukau­den alusta alkaen. Mikäli haluat lopet­taa jäsen­mak­sun perin­nän, voit ilmoit­taa asiasta itsepal­ve­lu­por­taa­lin lomak­keella, tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huomioit­han, että ay-jäsen­mak­su­val­ta­kirja on aina työnan­ta­ja­koh­tai­nen. Mikäli sinulla on useam­pia työnan­ta­jia (joiden palkan­las­ken­nan hoitaa Meita), tulee jokai­selle työnan­ta­jalle toimit­taa erilli­nen valta­kirja jäsen­mak­sun perimistä varten.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?