Mikä on MFA?

,
Tässä on kuva meitalaisen kannettavasta, jossa on auki Asiakspisteen tietoturvaa koskeva sivu

MFA (Multi Factor Auten­tica­tion) tarkoit­taa monivai­heista tunnis­tau­tu­mista, jonka avulla pysty­tään luotet­ta­vasti tunnis­ta­maan palve­lun käyttä­jät ja estämään tunnus­ten väärin­käyttö (vaikka tunnuk­set olisi­vat­kin joutu­neet ulkopuo­lis­ten haltuun esimer­kiksi käyttä­jä­tun­nus­ten kalas­te­lun yhtey­dessä). MFA:n käyttö erityi­sesti laite- ja paikka­riip­pu­mat­to­missa sovel­luk­sissa on ehdot­to­man tärkeää ja tämän vuoksi organi­saa­tiot vaati­vat MFA:n käyttöä muun muassa M365-sovel­luk­sia käytettäessä. 

Jos olet uusi työnte­kijä, saat MFA:n käyttöön­ot­toon liitty­vät ohjeet organi­saa­tiol­tasi yhteys­hen­ki­löltä tai Meitan Service­Des­kistä.

Mitä sinun tulee huomioida MFA-varmistuspyynnöistä?

  • MFA-varmis­tus­pyyntö tulee tilan­teissa, joissa kirjau­dut M365-palve­lui­hin työpai­kan verkon ulkopuo­lelta sekä satun­nai­sesti myös muulloin. Tällöin kirjau­tu­mi­sik­ku­nassa on tieto siitä, että sinulle on lähetetty tunnis­tau­tu­mis­pyyntö. Toimi saamiesi ohjei­den mukaan.
  • Jos varmis­tus­pyyntö tulee tilan­teessa, jolloin et itse ole kirjau­tu­massa Micro­sof­tin palve­lui­hin, älä hyväksy tunnis­tau­tu­mis­pyyn­töä vaan ole yhtey­dessä omaan organi­saa­tiosi yhteys­hen­ki­löön tai Meitan ServiceDeskiin.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?