Mikä ero on F3‑, E1‑, E3- ja E5-lisensseillä?

,
Tässä on kuva neljästä iloisesta meitalaisesta, jotka katsovat tablettia yhdessä

Meitan asiak­kailla on käytössä useam­pia eri lisens­si­ta­soja, joista organi­saa­tiot valit­se­vat omaan käyttöönsä sopivim­mat lisenssitasot. 

E3- ja E5-lisenssit

E3-lisens­siä tai E5-lisens­siä tarvit­se­vat yleensä henki­löt, joiden työhön kuuluu olennai­sena osana toimisto-ohjel­mien (Word, Excel, Power­Point jne.) käyttä­minen. E3- ja E5-lisens­siin sisäl­tyy toimisto-ohjel­mien ja Outloo­kin työpöy­tä­so­vel­luk­set. Lisäksi E5-lisens­siin sisäl­tyy PowerBI-lisenssi. Jos käyttä­jällä on esim. E3-lisenssi, niin PowerBI-lisenssi voidaan tarvit­taessa hankkia erilli­senä tilauksena. 

E1-lisens­sit

E1-lisessi annetaan henki­lölle, jolla työnku­vaan ei kuulu olennai­sena osana toimis­to­so­vel­lus­ten käyttö. E1-lisens­sin haltija voi käyttää toimis­to­so­vel­luk­sia web-sovel­luk­sen kautta (https://portal.office.com). Tähän ei sisälly työpöy­tä­so­vel­lus­ten käyttö. Outloo­kin, Wordin, Excelin ja Power­Poin­tin Web-sovel­luk­sista löytyy perus­käyt­töön kaikki tarvit­ta­vat toimin­not. E1-lisens­sillä voi muokata vain pilvessä olevia tiedostoja.

F3-lisens­sit

F3-lisenssi sovel­tuu käyttä­jälle, jolla ei välttä­mättä ole käytössä työnan­ta­jan tarjoa­maa työase­maa ja käyttö painot­tuu esimer­kiksi sähkö­pos­tin tai intran lukemi­seen. F3-lisenssi mahdol­lis­taa kuiten­kin toimis­to­so­vel­lus­ten käyttä­mi­sen web-sovel­luk­sena, kuten E1-lisen­sis­sä­kin. F3-lisens­sillä voi muokata vain pilvessä olevia tiedostoja.

Oma esihen­ki­lösi on aina ensisi­jai­nen yhteys­hen­ki­lösi lisens­si­muu­tok­sissa, jos esimer­kiksi työnku­vasi muuttuu. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?