Miten lomaraha määräy­tyy ja milloin se maksetaan?

,
Tässä kuvassa on Meitan logo ja teksti Lappeenrannan toimiston kahvion seinällä sekä pöytiä ja tuoleja

Lomara­han maksa­mi­nen perus­tuu työeh­to­so­pi­muk­seen, työnan­ta­jan käytän­töi­hin tai työso­pi­muk­seen. Työeh­to­so­pi­muk­sissa on erilai­sia perus­teita lomara­han määräytymiselle.

KVTES:ssä, SOTE-sopimuk­sessa ja AVAINTES:ssä lomaraha määräy­tyy alla olevasti:

Lomaraha makse­taan heinä­kuun varsi­nai­sen palkan perus­teella ja se laske­taan seuraa­vasti:
Lomaraha = heinä­kuun varsi­nai­nen palkka*lomataulukon prosentti* lomanmääräytymiskuukaudet.

Mikäli palve­lus­suhde on päätty­nyt ennen heinä­kuun palkan­mak­sua­jan­koh­taa, lomaraha laske­taan palve­lus­suh­teen päätty­mistä edeltä­vän täyden kalen­te­ri­kuu­kau­den varsi­nai­sesta kuukausi­pal­kasta. Jos heinä­kuulta ei ole maksettu varsi­naista kuukausi­palk­kaa, tai tällaista kuukautta ei ole, laske­taan se siitä kuukausi­pal­kasta, jonka viranhaltija/työntekijä olisi maini­tun kuukau­den palve­lus­suh­teessa olles­saan ansainnut.

Yleensä lomaraha makse­taan kerran vuodessa (työnan­ta­jan määrit­te­le­mänä kuukau­tena tai työsuh­teen päättyessä) niin vakitui­sille työnte­ki­jöille kuin pitkä­ai­kai­sille, määrä­ai­kai­sille työntekijöille.

Lyhytai­kai­sille, määrä­ai­kai­sille työnte­ki­jöille (joille kertyy vuosi­lo­ma­oi­keutta) lomaraha makse­taan työsuh­teen päätyt­tyä. Lomara­han maksu­päivä on tällöin­kin työnan­ta­jan määrit­te­lemä eikä sitä voi palkan­saa­jan pyynnöstä muuttaa.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?