Marras­kuussa vietet­tiin Meitan alueel­li­sia asiakaspäiviä

,
Kuva Meitan asiakaspäivien koristeista

Järjes­timme marras­kuussa Meitan ja sen tytäryh­tiö Efettan asiak­kaille suunna­tut alueel­li­set asiakas­päi­vät. Tapah­tu­mia vietet­tiin kolmena peräk­käi­senä torstaina Lappeen­ran­nan, Mikke­lin sekä Joensuun toimis­toil­lamme. Jokai­selle päivälle oli suunni­teltu monen­laista ohjel­maa: asiak­kaamme saivat esimer­kiksi kierrellä päivien aikana eri esitte­ly­pis­teillä, joissa meita­lai­set kertoi­vat ajankoh­tai­sista asioista, palve­luista sekä työsken­te­lystä Meitalla. Meita-vetois­ten pistei­den lisäksi palve­lu­jaan esitteli muutama kumppani: Intrum perin­tä­pal­ve­lui­neen saapui Lappeen­ran­taan ja Atea toi Mikke­lin sekä Joensuun tapah­tu­miin laite­toi­mit­ta­jan näkökul­maa.

Asiakas­päi­vien kanta­vana teemana oli hyvin­vointi. Se näkyi sekä tarjoi­luissa että oheis­oh­jel­massa. Paikal­li­set pitopal­ve­lut kattoi­vat asiak­kaille sekä paikan päällä työsken­te­le­ville meita­lai­sille raikkaan ja kevyen salaat­ti­lou­naan. Kaikki asiakas­päi­viin osallis­tu­neet saivat halutes­saan teetät­tää kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­seen, jonka toteu­tuk­sesta vasta­si­vat niin ikään paikal­li­set toimi­jat. Moni asiakas ihasteli myös uusia tai uudis­tet­tuja toimis­to­ti­lo­jamme ja osa innos­tui testaa­maan tietout­taan pienessä tietovisassa.

Asiak­kai­den kokemuk­set päivistä positiivisia

Keräsimme tapah­tu­mista asiakas­pa­lau­tetta. Moni kyselyyn vastan­nut arvosti muun muassa mahdol­li­suutta saapua toimis­tolla pidet­tyyn tapah­tu­maan etätyös­ken­te­ly­pai­not­teis­ten vuosien jälkeen. Kehuja saivat erityi­sesti asiakas­päi­vien kiiree­tön tunnelma ja useampi iloitsi työpäi­viensä tausta­voi­man – meita­lais­ten – tapaa­mi­sesta. Asiak­kaat kiitte­li­vät myös mahdol­li­suu­desta tutus­tua ja verkos­toi­tua muiden paikan päällä ollei­den asiak­kai­den kanssa.

“Meitan histo­rian ensim­mäi­set live-asiakas­päi­vät olivat todella onnis­tu­nut kokemus! Paikalle tulleet asiak­kaat viihtyi­vät vieraa­namme ilahdut­ta­van pitkään. Päivät täyttyi­vät kontto­reil­lamme iloisesta ajatus­ten­vaih­dosta vanho­jen ja uusien tutta­vuuk­sien kanssa” kiteyt­tää Meitan asiak­kuus- ja viestin­tä­joh­taja Antti Heino­nen omia tunnelmiaan.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?