Meitan Henki­lös­tö­pal­ve­lui­den syystie­dote 2022

,
Tässä kuvassa on Meitan Lappeenrannan toimiston teipattu lasinen väliseinä Meitan logolla sekä toimistokäytävää kaappeineen

HR yhteys­hen­ki­löille:

Tieto­suo­jan varmis­ta­mi­seksi tarkas­tamme syksyn aikana HR-järjes­tel­mien käyttö­oi­keu­det yhteis­työssä asiak­kai­demme yhteys­hen­ki­löi­den kanssa.

Muistat­te­han ennakoida mahdol­li­set vuoden vaihteessa organi­saa­tios­sanne tapah­tu­vat muutok­set ja tiedot­taa Meitaa niistä heti, kun mahdollista.

Loppu­vuo­teen sijoit­tu­vista palkka­jär­jes­tel­mien versio­päi­vi­tyk­sistä ja muista ajankoh­tai­sista asioista tiedo­tamme asiak­kai­tamme erikseen. Toimi­tamme teille lähiai­koina vuoden 2023 palkan­mak­suai­ka­tau­lut, joista toivomme teidän viesti­vän organisaatiossanne.

Tämän­het­ki­sen tiedon mukaan tartun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ho­jen hakua koske­vat väliai­kai­set sairaus­va­kuu­tus­lain mukai­set muutok­set päätty­vät 31.12.2022, ja tämän jälkeen tartun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ho­jen hakuaika palau­tuu kahteen kuukauteen.

Palkan­saa­jille:

Kehotamme sinua tarkas­ta­maan Tulore­kis­te­ristä, että vuoden 2022 palkka­tie­dot ovat oikein. 

  • Jos havait­set palkka­tie­doissa virheitä, niistä tulee tehdä korjaus­pyyntö Meitalle.

Mikäli haluat tarkas­taa ennakon­pi­dä­tyk­sen määrää vielä loppu­vuo­delle, voit tehdä muutos­ve­ro­kor­tin OmaVe­rossa ja toimit­taa verokor­tin tiedot Meitaan (poislu­kien Siun Soten palkansaajat).

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?