Uutta Meitta­rissa – Henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­den palvelupyynnöt!

,
Tässä on kuva Meitan Lappeenrannan toimiston kahvihuoneen oleskelunurkkauksesta ja katossa roikkuvista valaisimista

Olemme kehit­tä­neet sähköi­sen Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vamme käyttö­omi­nai­suuk­sia. Järjes­tel­mästä voi tehdä jatkossa IT-palve­lu­pyyn­tö­jen lisäksi myös henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen palve­lu­pyyn­töjä! Uudis­tusta on testattu syksyn aikana erään asiak­kaamme kanssa ja nyt palve­lu­pyyn­tö­jen eli tiket­tien käyttö on laajen­nettu muulle asiakaskunnalle.

Ketkä voivat tehdä henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen palvelupyyntöjä?

Henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­pyyn­töjä voivat tehdä ne Meitan asiak­kaat, joilla on käytössä IT-palve­luja ja tätä kautta pääsy Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vaan. Asiak­kaat, joilla IT-palve­luja ei ole käytössä, asioi­vat Meitan Henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen kanssa edelleen sähkö­pos­tin välityk­sellä. Suosit­te­lemme käyttä­mään asioin­tiin itsepal­ve­lu­ka­na­vaa, jos mahdol­lista – toki jokai­sesta Henki­lös­tö­pal­ve­lu­jen yhteis­säh­kö­pos­tio­soit­tei­seen lähete­tystä sähkö­pos­ti­vies­tistä muodos­tuu joka tapauk­sessa oma palve­lu­pyyntö. Ajanta­sai­sen listauk­sen yhteys­tie­doista löydät verkko­si­vuil­tamme.

Millai­sia lomak­keita palve­lu­pyyn­tö­jen tekoon on?

Löydät Meitta­rista kahden­lai­sia lomak­keita. Palkan­saa­jien lomak­keet on tarkoi­tettu palkan­saa­jille tai heidän asioi­densa hoita­mi­seen. Sen sijaan erilli­siä HR- ja esihen­ki­lö­käyt­tä­jien lomak­keita voivat käyttää ainoas­taan asiakas­or­ga­ni­saa­tiossa ko. roolissa työsken­te­le­vät. Kaikki lomak­keet näkyvät eri käyttä­jä­roo­leille, joten varmis­tat­han omasta organi­saa­tios­tasi ohjeis­tuk­sen lomak­kei­den käyttämiseen! 

Huomioit­han, että Meitta­rista näkyvien lomak­kei­den määrä voi vaihdella asiakas­koh­tai­sesti sen mukaan, mitä palve­luja ko. asiakas ostaa Meitalta. Käytän­nössä kaikilla asiak­kailla eivät siis näy kaikki samat lomakkeet.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?