Verokort­ti­tie­dote 2023 Personec-asiakkaat

,
Tässä kuvassa on joukko ihmisiä, jotka istuvat toimistolla ruokailutilan pöytien ääressä keskustelemassa

Verot­ta­jalta suoraan saata­vat verokortit

Meidän IT ja talous Oy:n palkan­las­kenta saa 1.2.2023 voimaan tulevan verokor­tin sisäl­tä­mät
ennakon­pi­dä­tys­tie­dot suora­siir­tona palkan­saa­jista, joiden työso­pi­mus on 16.1.2023 vastaa­no­tettu
Perso­neciin ja on voimassa aikavä­lillä 1.1.–31.3.2023. Kuukausi­palk­ka­puo­lella olevien
luotta­mus­hen­ki­löi­den suora­siir­to­tie­dot saamme henki­löistä, joille on maksettu palkkiota
15.10.2022 jälkeen. Mikäli asiak­kaalla on luotta­mus­hen­ki­löi­den palkan­las­ken­tayk­sikkö, saamme
vastaa­vasti verokort­ti­tie­dot henki­löistä, joilla on voimassa luotta­muse­lin­jä­se­nyys aikavä­lillä 1.1.-
31.3.2023.

Edellä mainit­tui­hin ryhmiin kuulu­vien henki­löi­den ei tarvitse toimit­taa verokort­tia
palkan­las­ken­taan. Muutos­ve­ro­kort­teja emme toistai­seksi saa suora­siir­tona, eli
palkan/palkkionsaajan tulee tarvit­taessa toimit­taa muutos­ve­ro­kortti palkanlaskentaan.


Verokor­tit, jotka palkan/palkkion saajan tulee toimittaa

Muutos­ve­ro­kor­tit ja uusien henki­löi­den verokor­tit tulee edelleen toimit­taa Meitan
palkan­las­ken­taan. Yhteys­tie­tomme löyty­vät asiak­kait­tain verkko­si­vuil­tamme.
Mikäli halutaan korot­taa 1.2.2023 voimaan­tu­le­vaa ennakon­pi­dä­tys­pro­sent­tia, sen voi ilmoit­taa
Meitaan yllä olevien yhteys­tie­to­jen mukai­sesti 31.1.2022 mennessä. Jos halutaan myös muutosta tulora­jaan, tulee toimit­taa muutos­ve­ro­kortti. Tammi­kuun 2023 ennakon­pi­dä­tys tapah­tuu vuoden 2022 verokor­tin perus­teella ja tulojen seuranta aloite­taan alusta.

1.2.2023 voimaan tulevaan verokort­tiin on merkitty ennakon­pi­dä­tys­pro­sentti sekä tuloraja, johon
asti ennakon­pi­dä­tys on tämän prosen­tin suurui­nen. Tulon ylittä­vältä osalta toimi­te­taan ennakon­pi­dä­tys verokort­tiin merki­tyn lisäpro­sen­tin mukaan.

Koska uudet verokor­tit tulevat voimaan helmi­kuussa 2023, verokor­tin tuloraja perus­tuu vuosi­tu­loar­vioon suhteu­tet­tuna kortin 11 kuukau­den käyttö­ai­kaan. Tulora­jan, tulisi vastata siis noin 11
kuukau­den palkkaa, mukaan lukien lomara­hat sekä mahdol­li­set sivutulot.

Voit katsoa lisätie­toja Verohal­li­tuk­sen verkkosivuilta.


Meidän IT ja talous Oy

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?