Uutta: asiak­kai­demme käyttöön turvaposti-palvelu

,
Tässä kuvassa on kolme meitalaista keskustelemassa ajankohtaisista asioista toimiston käytävällä

Meitalla on otettu käyttöön turva­posti-palvelu, jolla asiakas voi suojata lähet­tä­miänsä sähkö­pos­ti­vies­tejä. Käytän­nössä palvelu varmis­taa luotta­muk­sel­lis­ten ja/tai salassa pidet­tä­vien sähkö­pos­tien sekä tarvit­ta­vien liittei­den (kuten muutos­ve­ro­kor­tin tai uuden työnte­ki­jän verokor­tin) tieto­tur­val­li­sen lähet­tä­mi­sen.

Asiak­kaamme voi lähet­tää turva­pos­tia kaikkiin Meitan asiakas­pal­ve­lun sähkö­pos­tio­soit­tei­siin. Ne löyty­vät kootusti verkko­si­vuil­tamme. Meitalle lähete­tystä sähkö­pos­tista muodos­tuu palve­lu­pyyntö, josta asiakas saa vielä erilli­sen vahvis­tus­säh­kö­pos­tin.

Huom. Turva­posti-palvelu ei ole asiak­kai­demme käytössä automaat­ti­sesti, vaan sen käyttö vaatii jokai­selta asiak­kaalta henki­lö­koh­tai­sen käyttöön­o­ton. Ohjeet turva­pos­tin rekis­te­röi­mi­seen osaksi sähkö­pos­tia löyty­vät täältä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?