Tunnetko jo Meitan yhteydenottokanavat?

,
Tässä kuvassa on kaksi meitalaista, jotka istuvat vierekkäin nojatuoleissa ja katsovat toisen sylissä olevaa kannettavaa

Suurim­malla osalla Meitan asiak­kaista on käytössä Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava. Se palve­lee asiak­kai­tamme kellon ympäri vuoden jokai­sena päivänä!

Mitä asioita voin hoitaa Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van kautta?

Olemme koonneet asiak­kail­lemme Asiakas­pis­teen Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat-sivulle listauk­sen, josta näet tarkem­min sen, millai­set asiat voit hoitaa suoraan Meitta­rin kautta. Esimer­kiksi IT-palve­lu­pyyn­tö­jen ja tunnus- sekä käyttö­oi­keus­asioi­den osalta asiointi onnis­tuu kätevästi Meittarista.

Milloin minun kannat­taa asioida suoraan Meitan Service­Des­kin kanssa?

Tee kaikki henki­lö­koh­tai­set palve­lu­pyyn­tösi aina Meitta­rin kautta! Mikäli asia tai ongel­ma­ti­lanne estää täysin työsken­te­lysi, ole puheli­mitse yhtey­dessä Meitan Service­Des­kiin avun saamiseksi!

Millai­sissa asioissa Meitan palau­te­ka­na­vat palve­le­vat minua?

Meitan palau­te­ka­na­vat – kuten Asiakas­pis­teen Anna palau­tetta-osio – on tarkoi­tettu yleisem­män palaut­teen kerää­mi­seen. Voit antaa meille sitä kautta esimer­kiksi yleistä palau­tetta Meitan toimin­nasta, henki­lö­koh­tai­sesta palve­lu­ko­ke­muk­ses­tasi tai Asiakas­piste-sivus­toon liitty­västä käyttökokemuksesta.

Ethän käytä mainit­tuja palau­te­ka­na­via henki­lö­koh­tai­seen asioin­tiin (esimer­kiksi tunnus­asian hoita­mi­seen) vaan tee siitä palve­lu­pyyntö suoraan Meitta­riin.  Meitta­ria hallin­noi­daan meita­lais­ten työai­kana aktii­vi­sesti kun taas palau­te­ka­na­vien palaut­teita luetaan hieman hitaam­malla tahdilla.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?