Henki­lös­tö­pal­ve­lui­den kevät­tie­dote 2023

,
Tässä on kuva kahdesta meitalaisesta, jotka istuvat vierekkäin tuoleilla ja hymyillen katsovat pöydällä olevaa kannettavaa

Loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den vaihtee­seen liitty­viä asioita 

 • Vuoden 2023 lomaoi­keu­det tarkas­te­taan Meitan palkan­las­ken­nassa huhti-touko­kuun aikana. Tämän jälkeen itsepal­ve­lu­por­taa­lissa on näkyvissä lopul­li­nen vuoden 2023 lomaoikeus. 
 • Loppu­ke­vään ja kesän vuosi­lo­mail­moi­tuk­set tulee olla tallen­net­tuina ja hyväk­syt­tyinä palkan­mak­suai­ka­tau­lu­jen mukai­sesti, jotta vuosi­lo­ma­palkka tulee oikein käsitellyksi. 
 • Loma-ajalta makse­taan pääsään­töi­sesti normaa­lia kuukausi­palk­kaa. Lomapal­ka­noi­kai­sua tehdään, mikäli palkan­saaja on tehnyt osittaista työai­kaa loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (01.04.2022–31.03.2023) aikana. 
 • Esihen­kilö, muistat­han asettaa itsel­lesi loman ajalle sijai­sen HR-järjestelmässä! 

Lomara­han vaihta­mi­nen vapaaksi ja lomara­han maksaminen

 • Työeh­to­so­pi­mus­aloilla, joissa on mahdol­li­suus vaihtaa lomara­haa vapaaksi työnte­ki­jän ja työnan­ta­jan välisellä sopimuk­sella, työnan­ta­jan tulee ohjeis­taa henki­lös­töään asiassa ja huoleh­tia siitä, että lomara­han­vaih­dot on viety järjes­tel­miin ja hyväk­sytty ennen lomara­ho­jen maksatusta. 
 • Lomaraha makse­taan kerran vuodessa työnan­ta­jasi aikatau­lun mukai­sesti. Työnan­ta­jasi tiedot­taa lomara­han maksuaikataulusta.

Vaali­palk­kiot

 • Vaali­palk­kioi­den maksuai­ka­tau­lut on sovittu asiakas­koh­tai­sesti. Lisätie­toja palkkioi­den maksa­mi­sa­jan­koh­dasta saat omalta työnantajaltasi.

Kesätyön­te­ki­jät

 • Kesätyön­te­ki­jöi­den työso­pi­mus­ten ja verokort­tien tulee olla palkan­las­ken­nassa palkan­mak­suai­ka­tau­lun viimei­seen ilmoi­tus­päi­vään mennessä, jotta kesätyön­te­ki­jät saavat palkkansa oikeana maksupäivänä.
 • HUOM! Kesätyön­te­ki­jöi­den mahdol­lis­ten poissaolo- ja ateria­tie­to­jen ilmoit­ta­mi­sessa on nouda­tet­tava palkan­mak­suai­ka­tau­lua, jotta palkan takai­sin­pe­rin­nöiltä vältytään.

Yleis­ko­ro­tuk­set

 • Kunta-alan yleis- ym. korotuk­sia varten tarvit­semme palkan­ko­ro­tus­tie­dot Perso­nec- asiak­kailta Meitaan kootusti ja määrä­muo­dossa. Lisätie­toja ja valmiit aineis­to­poh­jat saatte osoit­teesta [email protected]
 • Populus-asiak­kai­den osalta palkan­ko­ro­tuk­set viedään järjes­tel­mään hinnoit­te­lu­tun­nus­ten ja KT:n ohjei­den mukaan yhteis­työssä järjes­tel­mä­toi­mit­ta­jan kanssa. Lisätie­toja saatte osoit­teesta [email protected].

Aurin­koista kevättä!

Meita Henki­lös­tö­pal­ve­lut

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?