Meita on nyt serti­fioitu tieto­tur­val­li­seksi yhtiöksi!

,
Tässä on kuva Meitan toimiston taukotilasta, jossa on pöytiä, tuoleja sekä seinällä Meitan iso logo ja teksti

Meitalle on myönnetty kesällä 2023 ISO 27001-serti­fi­kaatti, joka on globaa­listi tunnis­tettu tapa osoit­taa asiak­kaille ja sidos­ryh­mille luotet­tava, laadu­kas sekä syste­maat­ti­nen tieto­tur­van hallinta palve­luissa. ISO 27001 keskit­tyy tieto­tur­van hallin­ta­jär­jes­tel­mään. Sen mukai­sessa järjes­tel­mässä tiedot pidetään luotta­muk­sel­li­sena, eheinä ja saatavilla.

Meitan saama ISO 27001-serti­fi­kaatti kattaa sisäis­ten ja ulkois­ten ICT‑, talous- sekä henki­lös­tö­pal­ve­lui­den kehityk­sen, tuotan­non, logis­tii­kan, projek­toin­nin, käyttöö­no­tot, hankin­nat, tuen, valvon­nan ja ylläpi­don niin Meita Oy:lle, sen omistaja-asiak­kaille kuin niiden omista­mille yhtiöille. Meita tuottaa näitä toimi­pis­teis­sään, asiak­kaan tiloissa (lähitu­ki­pal­ve­lua annet­taessa), yhtiön konesa­leissa, tieto­lii­ken­teessä sekä pilvi­pal­ve­luissa. Serti­fiointi kattaa siten kokonai­suu­des­saan Meitan toimin­nan ja toimipisteet.

Serti­fiointi suori­tet­tiin SGS Finlan­din toimesta. Voit lukea lisää Meitan matkasta kohti serti­fioin­tia tieto­suo­ja­vas­taava Joona Turusen blogi­teks­tistä verkkosivuiltamme.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?