Meitan henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen sanakirja

, ,
Tässä kuvassa kolme meitalaista istuu neuvotteluhuoneessa ja keskustelee keskenään fläppitaulu taustallaan

Oletko Meitalla asioi­des­sasi kohdan­nut itsel­lesi vieraita asian­tun­ti­ja­ter­mejä tai ihmetel­lyt erikoi­sia substans­si­kä­sit­teitä? Onko meita­lais­ten puheissa ja/tai eri viestin­tä­ka­na­vissa ja ‑työka­luissa vilis­syt ammat­tis­langi saanut sinut pohti­maan, mitä jokin yksit­täi­nen sana oikein tarkoittaa?

Olemme saaneet asiakas­pa­lau­tetta käyttä­mäs­tämme “Meita-kielestä”. Sen saloja avatak­semme kokosimme henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen oman sanakir­jan, jossa on palve­luun liitet­tyjä erikoi­sia sanoja selityksineen.

Mikäli sivulta puuttuu mieles­täsi olennai­sia sanoja, vinkkaat­han niistä meille! Voit lähet­tää selitystä vaati­van termin sivun arvioin­ti­ky­se­lyn kautta. Päivi­tämme sanakir­jaa saatu­jen palaut­tei­den pohjalta.

Keski­mää­räi­nen työai­ka­pro­sentti ja vuosilomapalkkaViranhaltija/työntekijä on työsken­nel­lyt loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (1.4.20xx-31.3.20xx) aikana 7 kuukautta 60 %:n työajassa ja 5 kuukautta 100 %:n työajassa. Hänen keski­mää­räi­nen työai­ka­pro­sent­tinsa on näin ollen (7 x 60 + 5 x 100) : 12 = 76,7 %. Henki­lön täysi (100 %) varsi­nai­nen palkka on 2 500 €/kk. Vuosi­lo­ma­palkka laske­taan kuukausi­pal­kasta, joka on 76,7 % x 2 500 € = 1 917,50 €/kk, riippu­matta siitä mikä henki­lön työai­ka­pro­sentti on loman alkaessa.
Lomalisä, vuosi­lo­ma­lisäJos työai­kaan sisäl­tyy säännöl­li­senä työai­kana tehtyä sunnuntai‑, ilta- tai yötyötä, vuosi­lo­ma­palk­kaasi laske­taan näistä työajoista makset­tu­jen rahakor­vaus­ten mukai­nen lisäys (KVTES).
Lomapalkka, vuosi­lo­ma­palkkaKäytän­nössä loma- tai vuosi­lo­ma­palkka on palkkaa, joka makse­taan siltä ajalta, kun olet vuosi­lo­malla tai säästö­va­paalla. Vuosi­lo­man tai säästö­va­paan ajalta makse­taan varsi­nai­nen kuukausi­palkka palkan­saa­jan normaa­lina palkan­mak­su­päi­vänä. Mikäli loma jakau­tuu useam­man kuukau­den ajalle, makse­taan kussa­kin kuukau­dessa vuosi­lo­ma­palk­kaa. Vuosi­lo­ma­palkka määräy­tyy lomal­le­läh­tö­het­ken, eli ensim­mäi­sen vuosi­lo­ma­päi­vän varsi­nai­sen palkan perusteella.
LomarahaLomara­han maksa­mi­nen perus­tuu työeh­to­so­pi­muk­seen, työnan­ta­jan käytän­töi­hin tai työso­pi­muk­seen. Työeh­to­so­pi­muk­sissa on erilai­sia perus­teita lomara­han määräy­ty­mi­selle. KVTES:ssä, SOTE-sopimuk­sessa ja AVAINTES:ssä lomaraha määräy­tyy alla olevasti:
Lomaraha makse­taan heinä­kuun varsi­nai­sen palkan perus­teella ja se laske­taan seuraa­vasti: Lomaraha = heinä­kuun varsi­nai­nen palkka*lomataulukon prosentti* loman­mää­räy­ty­mis­kuu­kau­det.

Mikäli palve­lus­suhde on päätty­nyt ennen heinä­kuun palkan­mak­sua­jan­koh­taa, lomaraha laske­taan palve­lus­suh­teen päätty­mistä edeltä­vän täyden kalen­te­ri­kuu­kau­den varsi­nai­sesta kuukausi­pal­kasta. Jos heinä­kuulta ei ole maksettu varsi­naista kuukausi­palk­kaa, tai tällaista kuukautta ei ole, laske­taan se siitä kuukausi­pal­kasta, jonka viranhaltija/työntekijä olisi maini­tun kuukau­den palve­lus­suh­teessa olles­saan ansain­nut.

Yleensä lomaraha makse­taan kerran vuodessa (työnan­ta­jan määrit­te­le­mänä kuukau­tena tai työsuh­teen päättyessä) niin vakitui­sille työnte­ki­jöille kuin pitkä­ai­kai­sille, määrä­ai­kai­sille työnte­ki­jöille. Lyhytai­kai­sille, määrä­ai­kai­sille työnte­ki­jöille (joille kertyy vuosi­lo­ma­oi­keutta) lomaraha makse­taan työsuh­teen päätyt­tyä. Lomara­han maksu­päivä on tällöin­kin työnan­ta­jan määrit­te­lemä eikä sitä voi palkan­saa­jan pyynnöstä muuttaa.
PalsuPalve­lus­suhde
Palve­lu­to­dis­tusTodis­tus, jossa näkyy työnan­ta­jan nimi, nimike sekä palve­lus­suh­teen kesto.
Sairaus­lo­ma­lisäJos työai­kaan sisäl­tyy säännöl­li­senä työai­kana tehtyä sunnun­tai­työtä, korote­taan sairausa­jan päivä­palk­kaa esim. KVTES:issä luvun IV 13 §:n 3 momen­tin mukai­sesti laske­tulla prosent­ti­lu­vulla, jossa otetaan huomioon vain sunnun­tai­työn osuus.
Työto­dis­tusTodis­tus, jossa näkyy työnan­ta­jan nimi, nimike sekä palve­lus­suh­teen kesto ja mahdol­li­nen arviointi työssä suoriu­tu­mi­sesta. Työto­dis­tuk­sen voi antaa vain työnantaja.
Varsi­nai­nen palkkaVarsi­nai­nen palkka sisäl­tää tehtä­vä­koh­tai­sen palkan lisäksi palve­lusai­kaan sidotut palkan­li­sät ja muut henki­lö­koh­tai­set lisät

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?