Meitan IT-palve­lu­jen sanakirja

, ,
Tässä on kuva Meitan toimiston käytävältä, jossa oven vieressä on roll up

Oletko Meitalla asioi­des­sasi kohdan­nut itsel­lesi vieraita asian­tun­ti­ja­ter­mejä tai ihmetel­lyt erikoi­sia substans­si­kä­sit­teitä? Onko meita­lais­ten puheissa ja/tai eri viestin­tä­ka­na­vissa ja ‑työka­luissa vilis­syt ammat­tis­langi saanut sinut pohti­maan, mitä jokin yksit­täi­nen sana oikein tarkoittaa? 

Olemme saaneet asiakas­pa­lau­tetta käyttä­mäs­tämme “Meita-kielestä”. Sen saloja avatak­semme kokosimme IT-palve­lu­jen oman sanakir­jan, jossa on palve­luun liitet­tyjä erikoi­sia sanoja selityksineen. 

Mikäli sivulta puuttuu mieles­täsi olennai­sia sanoja, vinkkaat­han niistä meille! Voit lähet­tää selitystä vaati­van termin sivun arvioin­ti­ky­se­lyn kautta. Päivi­tämme sanakir­jaa saatu­jen palaut­tei­den pohjalta.

Virtu­aa­li­työ­asema, virtu­aa­li­työ­pöytä, etätyöpöytäTieto­kone jonka toimin­not pyöri­vät palve­li­mella, johon käyttäjä ottaa etäyh­tey­den. Sovel­luk­set, verkko­yh­tey­det ja sisäver­kon palve­lut toimi­vat kuten työpis­teellä ollessa.
CitrixMeitan valit­sema tuote, jolla asiakas saa käyttöönsä virtu­aa­li­työ­ase­man, ‑työpöy­dän ja/tai etäpöy­dän, joiden avulla saa organi­saa­tion käytössä olevia ohjel­mia ja palve­luita käyttöön ilman erillistä VPN-yhteyttä.
Thin clientKevyt asiakas­päät­tenä oleva tieto­kone jolta käyte­tään virtuaalityöpöytiä
Erikois­merkkiNormaa­leista aakko­sista tai numeroista poikkeava merkki, jonka saa laitteen näppäi­mis­töstä: esimer­kiksi !, #, ?, %, &  
IDMSähköi­nen käyttä­jä­hal­lin­nan järjestelmä
Ikoni/kuvakePieni kuva, jolla saadaan aikaan jokin toiminto (esimer­kiksi kuva levyk­keestä tarkoit­taa tallentamista)
Integraa­tioKahden eri järjes­tel­män yhdis­tä­mi­nen toisiinsa (esimer­kiksi toisen järjes­tel­män tieto muunne­taan muotoon, jota toinen järjes­telmä osaa tulkita)
Konfi­gu­raa­tioJärjes­tel­män asetus­ten määrittäminen
Koneen numeroTieto­ko­neen nimi, löytyy yleensä koneesta sinisellä Meita-tarralla
MFAMonivai­hei­nen, usein kaksi­vai­hei­nen tunnis­tau­tu­mi­nen. Esim. Micro­sof­tin M365-palve­luissa vaadi­taan kaksi­vai­hei­nen tunnis­tau­tu­mi­nen kirjau­dut­taessa palve­luun työpai­kan verkon ulkopuolella. 
Pääte­laiteMikä tahansa laite (kuten tieto­kone, padi, puhelin), jonka voi kytkeä tietoverkkoon
SaaSOhjel­mis­ton­ja­ke­lu­malli, jossa palve­lun tarjoaja (kuten Meitan toimit­taja) ylläpi­tää sovel­lus­oh­jel­mis­toa palve­li­mil­laan ja tarjoaa palve­lun Meitan asiak­kaille inter­ne­tin välityksellä
Suojattu sähkö­posti, salattu sähkö­posti, turvapostiTurva­pos­tia käytet­täessä tieto ei liiku Inter­ne­tin yli palve­li­melta toiselle. Suosi­tel­laan käytet­tä­väksi erityi­sesti arkaluon­teista ja salaista tietoa lähetettäessä. 
TelakkaKannet­ta­vaan tieto­ko­nee­seen liitet­tävä lisälaite, johon on useim­mi­ten kytketty näyttö ja muut oheislaitteet
TenanttiOrgani­saa­tion pilviym­pä­ristö,. Esim. jokai­sella organi­saa­tiolla on oma M365-tenantti, jossa mm. Teams ja muut M365-palve­lut sijaitsevat.
TyöpöytäTieto­ko­neen perus­nä­kymä, jossa näkyy tausta­kuva, pikaku­vak­keet ja tehtäväpalkki
VPNVPN-yhteys mahdol­lis­taa sisäver­kon käytön ja siellä oleviin palve­lui­hin pääsyn ulkopuo­lelta sijain­nista riippumatta
WLAN, WiFiLanga­ton lähiverkko

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?