Oletko kohdan­nut haasteita esimer­kiksi Inter­net-palve­lui­den nopeudessa?

, ,
Tässä on kuva Meitan toimiston taukotilan eli kahvilan tyhjistä pöydistä ja tuoleista

Mikä on Bittimittari.fi-palvelu?
Bittimittari.fi on Trafico­min kehit­tämä palvelu Inter­net-yhtey­den nopeu­den ja laadun selvit­tä­mi­seen. Palvelu kertoo tietoja Inter­net-yhtey­den ominai­suuk­sista sekä auttaa käyttä­jää paitsi tulkit­se­maan saatuja mittaus­tu­lok­sia, myös arvioi­maan, sovel­tuuko nykyi­nen yhteys käyttö­tar­pei­siin. Bittimittari.fi-palvelun käyttö ei vaadi erillistä rekis­te­röi­ty­mistä. Palve­lua voi käyttää joko yleisim­millä Inter­net-selai­milla tai mobii­li­so­vel­luk­sena. Lue tarkem­pia tietoja täältä.

Pohditko, onko palve­lun käytöstä sinulle hyötyä?
Katso Trafico­min tekemä lyhyt esitte­ly­vi­deo Bittimittari.fi-palvelusta. Kurkkaa myös aihee­seen liitty­vät usein kysytyt kysymyk­set. Itse mittauk­seen pääset suoraan täältä.


Miksi sinun kannat­taa käyttää Bittimittari.fi-palvelua Meitan asiak­kaana?
Voit hyödyn­tää saamaasi mittaus­tu­losta esimer­kiksi Inter­net-yhteyt­täsi koske­van häiriö­ti­lan­teen selvit­te­lyssä. Mikäli joudut tekemään ongel­masta palve­lu­pyyn­nön Meitalle, voit liittää palve­lusta saamasi tulok­set osaksi palve­lu­pyyn­tösi tietoja. Kirjaa tiedot palve­lu­pyyn­nön lisätie­dot-osioon. Muista myös mainita mahdol­li­nen työase­man nimi/numero ja missä työpiste sijait­see. Tämä auttaa Meitan asian­tun­ti­joita häiriö­ti­lan­teesi selvittämisessä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?