Poimi vinkit Meitan sähköi­seen asiointiin!

, , ,
Tässä kuvassa kolme meitalaista seisoo vierekkäin hymyillen ja kannettavaan katsoen

Tee tarvit­ta­vat yhtey­de­no­tot IT‑, talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­hin liitty­vissä asioissa aina Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rin kautta. Meittari palve­lee sinua kellon ympäri vuoden jokai­sena päivänä! Voit kirjau­tua Meitta­riin esimer­kiksi Asiakas­pis­teen kirjau­tu­mis­si­vun kautta. Katso konkreet­ti­sia esimerk­kejä Meitta­rin asioin­ti­mah­dol­li­suuk­sista Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat-sivulta. Huomioit­han kuiten­kin sen, ettei­vät kaikki palve­lut ole automaat­ti­sesti käytös­säsi. Varmista siis palve­lu­tar­jonta omasta organisaatiostasi!

Minulla ei ole käytös­säni Meitta­ria – mitä teen?

Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rissa voivat asioida omilla työlait­teil­laan ne Meitan asiak­kaat, joiden organi­saa­tioilla on käytössä IT-palve­lut. Mikäli Meittari ei ole käytös­säsi, voit lähet­tää meille työpyyn­töjä sähkö­pos­titse. Tekemäsi työpyyntö ohjau­tuu sähkö­pos­tista suoraan Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vaan. Saat asiasi etene­mi­sestä tilan­ne­tie­toa sähkö­pos­titse. Teethän

  • IT-asioita koske­vat työpyyn­nöt osoit­tee­seen [email protected]   
  • Mediatri-järjes­tel­mään liitty­vät työpyyn­nöt osoit­tee­seen [email protected]
  • Henki­löstö- ja talous­hal­lin­non palve­lu­jen työpyyn­nöt sen tiimin osoit­tee­seen, joka asiaasi hoitaa

Löydät henki­löstö- ja talous­hal­lin­non tiimien sähkö­pos­tio­soit­teet ja muut yhteys­tie­dot verkko­si­vu­jemme Asiakas­pal­velu-sivulta.

Asiakas­piste auttaa monissa ongelmatilanteissa

Asiakas­pis­teelle on koottu palve­luit­tain erilai­sia UKK-artik­ke­leja, joiden tehtä­vänä on auttaa sinua erilai­sissa ongel­ma­ti­lan­teissa. Löydät koonnit palve­luit­tain kooste­tuista usein kysytyistä kysymyk­sistä ja vastauk­sista linkkien takaa: IT-palve­lut, henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lut sekä talous­hal­lin­non palve­lut.

Missä tilan­teissa voin soittaa IT-ServiceDeskiin?

Tee kaikki henki­lö­koh­tai­set palve­lu­pyyn­tösi aina Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rin kautta (tai sähkö­pos­titse, mikäli Meittari ei ole käytös­säsi). Soita Meitan IT-Service­Des­kiin harki­ten. Autamme sinua puheli­mitse tekni­siä IT-asioita koske­vissa, akuuteissa ja kiireel­li­sissä ongel­ma­ti­lan­teissa, jotka estävät työnte­kosi täysin. Alla esimerk­kejä asioista, joissa Service­Desk auttaa:

  • Tieto­tek­nis­ten ongel­mien neuvontapyynnöt
  • Ohjel­mien asennuspyynnöt
  • Häiriöil­moi­tuk­set
  • Tunnuk­sen salasa­nan nollaukset
  • Ilmoi­tuk­set laitteen toimimattomuudesta

Voit soittaa asiakas­pal­ve­luumme myös silloin, kun et voi ottaa yhteyttä lainkaan Meitta­rin kautta tai sähköpostitse.

Anna meille tarvit­taessa palautetta!

Meitan palau­te­ka­na­vat – kuten Asiakas­pis­teen Anna palau­tetta-osio – on tarkoi­tettu yleisem­män palaut­teen kerää­mi­seen. Voit antaa meille sitä kautta esimer­kiksi yleistä palau­tetta Meitan toimin­nasta, henki­lö­koh­tai­sesta palve­lu­ko­ke­muk­ses­tasi tai Asiakas­piste-sivus­toon liitty­västä käyttö­ko­ke­muk­sesta. Ethän käytä mainit­tuja palau­te­ka­na­via kuiten­kaan henki­lö­koh­tai­seen asioin­tiin (esimer­kiksi tunnus­asian hoita­mi­seen) vaan tee siitä palve­lu­pyyntö suoraan Meitta­riin.  Meitta­ria hallin­noi­daan meita­lais­ten työai­kana aktii­vi­sesti kun taas palau­te­ka­na­vien palaut­teita luetaan hieman hitaam­malla tahdilla.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?