Asioi kätevästi Meitta­rin kautta

,
Tässä kuvassa on yksi Meitan toimiston neuvotteluhuoneista, jossa on pöytä tuoleineen sekä seinällä näyttö ja äänieristelevyt

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­valla on lomak­keita, joilla voit tehdä helposti palve­lu­pyyn­töjä IT‑, talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­hin liittyen palve­lua­jois­tamme riippu­matta. Voit kirjau­tua Meitta­riin Asiakas­pis­teen kautta.

Mitä lomak­keita Meitta­rista löytyy?

Valit­ta­vis­sasi on erilai­sia lomak­keita IT-palve­luille, palkan­saa­jille, HR- ja esihen­ki­löille sekä talou­den eri palve­luille. Tässä esimerk­kejä lomakevalikoimasta:

Tässä on kuva Meittari-järjestelmän lomakkeiden painikenäkymästä

Mitä lomak­keita sinulle näkyy?

Lomake­va­li­koima on mukau­tettu organi­saa­tiosi ostamien palve­lui­den mukaan. Sinulla näkyviin lomak­kei­siin vaikut­taa myös Meittari-käyttö­liit­ty­män tekni­set julkai­su­mah­dol­li­suu­det. Tällöin näkymäs­säsi voi olla joita­kin lomak­keita palve­luista, joita organi­saa­tiosi ei osta.

Miten valit­set oikean lomakkeen?

Lomak­keen nimi ohjaa sinua oikean lomak­keen valin­nassa. Lisätie­toja lomak­keen käytöstä löytyy jokai­sen lomak­keen ylälai­dassa olevasta täyttöohjeesta.

Miten teet palvelupyynnön?

Lomake ohjaa sinua syöttä­mään palve­lu­pyyn­nön käsit­te­lyä varten tarvit­ta­vat tiedot ja näin työn toteu­tus sujuvoi­tuu. Kun lähetät täyte­tyn lomak­keen, siitä muodos­tuu palve­lu­pyyntö Meitalle – useim­mi­ten suoraan työtä toteut­ta­van tiimin työjo­noon. Tämä nopeut­taa palve­lu­pyyn­tösi käsit­te­lyyn ottoa. Jos täytät palve­lu­pyyn­tösi väärälle lomak­keelle, ei huolta: Meita ohjaa palve­lu­pyyn­nön oikean tiimin käsit­te­lyyn. Saat lähet­tä­mäs­täsi palve­lu­pyyn­nöstä vastaan­ot­to­kuit­tauk­sen sähkö­pos­tiisi. Jos vastaan­ot­to­kuit­tausta ei tule, voit varmis­taa palve­lu­pyyn­nön muodos­tu­mi­sen Meitta­rin Pyynnöt-osiosta.

Miten voit seurata palve­lu­pyyn­tösi käsit­te­lyn etenemistä?

Pystyt seuraa­maan Itsepal­ve­lu­ka­na­van Avoimet pyynnöt-osiossa palve­lu­pyyn­tösi käsit­te­lyn etene­mistä ja jättä­mään komment­teja tai lisätie­toja työpyynnölle.

Minulla ei ole käytös­säni Meitta­ria – mitä teen?

Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rissa voivat asioida omilla työlait­teil­laan ne Meitan asiak­kaat, joiden organi­saa­tioilla on käytössä IT-palve­lut. Mikäli Meittari ei ole käytös­säsi, voit lähet­tää meille palve­lu­pyyn­töjä sähkö­pos­titse. Viestisi muodos­taa palve­lu­pyyn­nön Meitan asian­tun­ti­joille ja myös se on tarkas­tel­ta­vissa Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­van kautta. Saat asiasi etene­mi­sestä tilan­ne­tie­toa sähkö­pos­titse. Teethän:

  • IT-asioita koske­vat palve­lu­pyyn­nöt osoit­tee­seen [email protected]
  • Mediatri-järjes­tel­mään liitty­vät palve­lu­pyyn­nöt osoit­tee­seen [email protected]
  • Henki­löstö- ja talous­hal­lin­non palve­lu­jen palve­lu­pyyn­nöt sen tiimin osoit­tee­seen, joka asiaasi hoitaa

Löydät henki­löstö- ja talous­hal­lin­non tiimien sähkö­pos­tio­soit­teet ja muut yhteys­tie­dot verkko­si­vu­jemme Asiakas­pal­velu-sivulta. Voit soittaa asiakas­pal­ve­luumme, kun et voi ottaa yhteyttä lainkaan Meitta­rin kautta tai sähköpostitse.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?