Tunnetko jo Meitan verkko­kau­pan palvelut?

,
Tässä kuvassa neljä meitalaista istuu palaveripöydän ääressä yhdessä juttelemassa toimistolla

Meitan asiak­kaille on tarjolla verkko­kauppa-palvelu, joka löytyy Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rista. Sen sisäl­tä­mien asiakas­koh­tais­ten ostos­ko­rien sisältö muotou­tuu kulle­kin käyttä­jälle aina asiak­kuu­den sekä käyttö­oi­keuk­sien mukaan. Tällöin myös verkko­kau­pan tilaus­toi­min­not ovat asiakaskohtaisia.

Millai­sia palve­luita verkko­kauppa tarjoaa?

Voit asioida Meitan verkko­kau­passa ja tilata Meitalta palve­lua esimer­kiksi seuraa­van­lai­sissa asioissa:

  • Erilais­ten laittei­den (kuten monitoi­mi­lait­teet, table­tit, projek­to­rit ja dokument­ti­ka­me­rat) tilaukset
  • Kartoi­tus­ten tekemi­nen (AV-tarve­kar­toi­tuk­set, verkkotarvekartoitukset)
  • Palve­lin­ti­lauk­set
  • Puhe- ja dataliittymätilaukset
  • Liitty­mien muutokset

Verkko­kau­passa hoide­taan käytän­nössä kaikki sellai­set asiat, joista syntyy palve­lu­ti­laus (eli SR, Service Request). Näistä palve­luista ei siis tehdä erillistä palve­lu­pyyn­töä eli tiket­tiä Meitta­riin (tai lähetä sähkö­pos­tia, jos Meittari ei ole käytössä).

Ovatko kaikki palve­lut tilat­ta­vissa verkko­kau­pan kautta?

Verkko­kau­pan valikoi­missa on asiakas­koh­tai­sia eroja eivätkä kaikki palve­lut ole valitet­ta­vasti tilat­ta­vissa verkko­kau­pan kautta. Mikäli et pysty tekemään halua­maasi tilausta verkko­kau­pan kautta, voit tehdä meille asiasta tiedus­te­lun palve­lu­pyyn­nöllä Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van kautta (tai sähkö­pos­titse [email protected] jos Meittari ei ole käytössäsi).

Entä jos huomaat puutteita oman organi­saa­tiosi verkko­kau­pan tarjoomassa?

Mikäli huomaat puutteita organi­saa­tiosi valikoi­massa, olethan yhtey­dessä esihen­ki­löösi tai Meitan asiakkuusvastaavaan.

Mistä löydät kouluille suunna­tun verkkokaupan?

Koulu­jen ja EDU-käyttä­jien verkko­kauppa löytyy Itsepal­ve­lu­por­taa­lista nimellä “Koulu­jen verkkokauppa”.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?