Pitääkö verokortti toimit­taa itse palkan­las­ken­taan, vai siirtyykö se suoraan Verohallinnolta?

,
Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka istuvat vierekkäin sohvalla ja hymyilevät

Etelä-Karja­lan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karja­lan asiak­kai­demme (pois lukien Populus-palkka­jär­jes­tel­mää käyttä­vät Pohjois-Karja­lan kunnat ja yhtiöt), palkan­saa­jien ja luotta­mus­hen­ki­löi­den ei tarvitse enää 1.1.2024 jälkeen toimit­taa uusia tai kesken vuotta tilat­tuja muutos­ve­ro­kort­teja palkan­las­ken­taan, vaan palkan­las­kenta saa ajanta­sai­set tiedot suoraan verot­ta­jalta. Verokort­ti­tie­dot haetaan ensim­mäi­sen kerran tammi­kuun 2024 ensim­mäi­seen palkanmaksupäivään.

Palkan­saaja hallin­noi omia ennakon­pi­dä­tys­tie­to­jaan omavero.fi-palvelussa. Palkan­las­kenta poimii palkan­saa­jan hakeman muutos­ve­ro­kor­tin palkka-aikatau­lussa ilmoi­tet­tua aineis­ton­toi­mi­tus­päi­vää seuraa­vana aamuna, ja ennakon­pi­dä­tys­tie­dot tulevat voimaan seuraa­vasta palkan­mak­su­päi­västä lukien. 

Muutos­ve­ro­kor­tit eivät tule voimaan takau­tu­vasti. Jos palkan­saaja on tilan­nut muutos­ve­ro­kor­tin, mutta ei halua­kaan muutosta voimaan, hänen tulee tehdä palve­lu­pyyn­nöllä erilli­nen ilmoi­tus palkan­las­ken­taan. Jos palkan­saaja haluaa korot­taa verokort­tiin merkit­tyä ennakon­pi­dä­tyk­sen perus­pro­sent­tia, hänen tulee tieto­tur­va­syistä jatkos­sa­kin toimit­taa kuva tai skannaus verokor­tista, johon hän on merkin­nyt muokkaa­mansa ennakon­pi­dä­tyk­sen perus­pro­sen­tin. Ennakon­pi­dä­tys­pro­sent­tia voi ainoas­taan korot­taa omalla merkin­nällä, ei laskea.

Populus-palkka­jär­jes­tel­mää käyttä­vät Pohjois-Karja­lan kunta- ja yhtiöasiakkaat

Populus-palkka­jär­jes­tel­mää käyttä­ville Pohjois-Karja­lan kunta- ja yhtiö­asiak­kaille Meitan palkan­las­kenta noutaa ennakon­pi­dä­tys­tie­dot Verohal­lin­nosta sähköi­sesti vain kerran vuodessa. Tiedot haetaan helmi­kuun ensim­mäi­seen palkanmaksuun.

  • Ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan henki­löistä, joilla palve­lus­suhde on ollut voimassa edelli­senä vuonna. 
  • Edellä mainit­tuun ryhmään kuulu­vien ei tarvitse toimit­taa verokort­tia palkan­las­ken­taan. Huomioit­han kuiten­kin, että verot­taja toimit­taa tässä siirrossa 1.2. voimaan tulevat verokor­tit – ei kuiten­kaan muutosverokortteja.
  • Mikäli olet tilan­nut muutos­ve­ro­kor­tin, olet uusi työnte­kijä, tai palve­lus­suh­teesi alkaa kesken vuoden (esimer­kiksi kesätyön­te­ki­jät), verokor­tin toimit­ta­mi­nen palkan­las­ken­taan on palkan­saa­jan omalla vastuulla. 

Mitä asioita verokor­tin toimit­ta­mi­sessa tulee huomioida?

  • Voit toimit­taa verokort­tisi joko itse tai esihen­ki­lösi kautta Meitalle itsepal­ve­lu­por­taali Meitta­rin kautta tai sähkö­pos­tilla. Mikäli sinulla ei ole mahdol­li­suutta toimit­taa verokort­tia sähköi­sesti, löyty­vät toimis­to­jemme osoite­tie­dot Meitan verkko­si­vuilta.
  • Jos sinulla on useam­pia työnan­ta­jia, joiden palkan­las­ken­nan Meita hoitaa: ilmoita verokort­tia toimit­taessa, haluatko käyttää samaa verokort­tia useam­malle työnan­ta­jalle. Mikäli saat tuloja useam­malta työnan­ta­jalta ja olet toimit­ta­nut näille saman verokor­tin, muistat­han myös seurata tulora­jan täytty­mistä palkkalaskelmiltasi.
  • Lähetä palkan­las­ken­taan aina verokort­tisi - esimer­kiksi päätös verokor­tista ei ole palkan­las­ken­taan kelvol­li­nen asiakirja!

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?