Miten lähetän luotta­muk­sel­lista ja/tai salas­sa­pi­det­tä­vää materi­aa­lia sähköpostitse?

,
Tässä on kuva kuudesta meitalaisesta, jotka ovat kokoontuneet neuvottelupöydän ääreen keskustelemaan ja katsomaan tietokoneen näyttöä

Meitan asiak­kaana sinulla on mahdol­li­suus käyttää asioin­tiisi suojat­tua sähkö­pos­tia. Käytös­sämme on turva­posti-palvelu, jonka avulla voit lähet­tää meille luotta­muk­sel­lista ja/tai salassa pidet­tä­vää materi­aa­lia sähkö­pos­titse. Myös erilais­ten liittei­den (kuten muutos­ve­ro­kor­tin tai uuden työnte­ki­jän verokor­tin sekä ay-jäsen­mak­su­val­ta­kir­jan) lähetys onnis­tuu turva­pos­tin avulla tietoturvallisesti.

Voit lähet­tää turva­pos­tia kaikkiin Meitan asiakas­pal­ve­lun sähkö­pos­tio­soit­tei­siin, jotka löydät verkko­si­vuil­tamme. Lähete­tystä sähkö­pos­tista muodos­tuu Meitalle palve­lu­pyyntö, josta saat vielä erilli­sen vahvistussähköpostin.

Huomioit­han, että sinun tulee käyttöö­not­taa turva­posti-palvelu käytös­säsi olevaan sähkö­pos­tiin. Ohjeet turva­pos­tin rekis­te­röi­mi­seen löyty­vät täältä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?