Meita on nyt Talous­hal­lin­to­lii­ton hyväk­symä jäsenyritys!

, , ,
Tässä on kuva toimistosta ja yhden kaapin päällä on kirjaintaulu, jossa lukee "työpäiväsi taustavoima"

Talous­hal­lin­to­lii­ton halli­tuk­sen kokous on hyväk­sy­nyt Meitan huhti­kuussa uudeksi jäseny­ri­tyk­sek­seen. Siksi yhtiö voi jatkossa käyttää nimitystä ”aukto­ri­soitu tilitoimisto”.

Mitä aukto­ri­sointi tarkoittaa?

Suomen Talous­hal­lin­to­liitto ry:n aukto­ri­sointi on erään­lai­nen kritee­ristö yrityk­sen toimin­nalle. Jotta yritys voidaan aukto­ri­soida, sen täytyy saavut­taa sille asete­tut vaati­muk­set, toimia talous­hal­lin­toa­lan hyvän tavan mukai­sesti sekä noudat­taa toimia­las­tan­dardi TAL-STA: a. Lisäksi yrityk­sen tulee läpäistä esimer­kiksi toimin­ta­me­ne­tel­mien, tieto­tur­van ja tieto­suo­jan vaati­mus­ten tarkastus.

Miksi Meita haki auktorisointia?

Meitan Talous­pal­ve­lu­jen ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen liike­toi­min­ta­joh­taja Pirkko Kososen mukaan Meita haki aukto­ri­soin­tia, koska se halusi ulkopuo­li­sen tahon näkemyk­sen omista prosesseistaan:

Pystymme aukto­ri­soin­nin pohjalta kehit­tä­mään omaa toimin­taamme jatkos­sa­kin. Aukto­ri­soin­nin läpivienti vei kaikki­aan kaksi kuukautta. Se käynnis­tyi talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen johdolle sekä palve­lua­luei­den asian­tun­ti­joille lähete­tyillä kysymys­pat­te­ris­toilla, joiden jälkeen pidet­tiin livenä tarkas­tus­päivä. Tällöin annet­tuja ennak­ko­vas­tauk­sia tarken­net­tiin sekä osaa asian­tun­ti­joista vielä haastateltiin.”

Pirkko toteaa aukto­ri­soin­nin vaati­neen Meitalta aktii­vista yhteis­työtä yli palve­lua­lue­ra­jo­jen. Proses­siin osallis­tui talou­den ja henki­lös­tö­hal­lin­non päälli­köi­den lisäksi asian­tun­ti­joita – myös IT-palve­lu­jen puolelta.

Tässä on kuva Taloushallintoliiton auktorisoima-logosta

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?