Meitan henki­lös­tö­hal­lin­non kevät­tie­dote 2024

,
Tässä kuvassa kaksi meitalaista istuu nurmikolla kannettavat sylissään ja katsoo toisen näyttöön

Loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den vaihtee­seen liitty­viä asioita

 • Vuoden 2024 lomaoi­keu­det tarkas­te­taan Meitan palkan­las­ken­nassa huhti-touko­kuun aikana. Tämän jälkeen HR-järjes­tel­missä (ESS/Populus) on näkyvissä lopul­li­nen vuoden 2024 lomaoikeus.
 • Loppu­ke­vään ja kesän vuosi­lo­mail­moi­tuk­set tulee olla tallen­net­tuina ja hyväk­syt­tyinä palkan­mak­suai­ka­tau­lu­jen mukai­sesti, jotta vuosi­lo­ma­palkka tulee oikein käsitellyksi.
 • Loma-ajalta makse­taan pääsään­töi­sesti normaa­lia kuukausi­palk­kaa. Lomapal­ka­noi­kai­sua tehdään, mikäli palkan­saaja on tehnyt osittaista työai­kaa loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (01.04.2023–31.03.2024) aikana.
 • Esihen­kilö, muistat­han asettaa itsel­lesi loman ajalle sijai­sen HR-järjestelmissä!

Lomara­han vaihta­mi­nen vapaaksi ja lomara­han maksaminen

 • Työeh­to­so­pi­mus­aloilla (joissa on mahdol­li­suus vaihtaa lomara­haa vapaaksi työnte­ki­jän ja työnan­ta­jan välisellä sopimuk­sella) työnan­ta­jan tulee ohjeis­taa henki­lös­töään asiassa ja huoleh­tia siitä, että lomara­han­vaih­dot on viety järjes­tel­miin ja hyväk­sytty ennen lomara­ho­jen maksatusta.
 • Lomaraha makse­taan kerran vuodessa työnan­ta­jasi aikatau­lun mukai­sesti. Työnan­ta­jasi tiedot­taa lomara­han maksuaikataulusta.

Vaali­palk­kiot (EU-vaalit)

 • Vaali­palk­kioi­den maksuai­ka­tau­lut on sovittu asiakas­koh­tai­sesti. Saat lisätie­toja palkkioi­den maksa­mi­sa­jan­koh­dasta omalta työnantajaltasi.

Kesätyön­te­ki­jät

 • Kesätyön­te­ki­jöi­den työso­pi­mus­ten tulee olla palkan­las­ken­nassa palkan­mak­suai­ka­tau­lun viimei­seen ilmoi­tus­päi­vään mennessä, jotta kesätyön­te­ki­jät saavat palkkansa oikeana maksu­päi­vänä. HUOM! Populusta käyttä­vien asiak­kai­demme kesätyön­te­ki­jöi­den verokort­tien tulee samoin olla palkan­las­ken­nassa palkan­mak­suai­ka­tau­lun viimei­seen ilmoi­tus­päi­vään mennessä.
 • Kesätyön­te­ki­jöi­den mahdol­lis­ten poissaolo- ja ateria­tie­to­jen ilmoit­ta­mi­sessa on nouda­tet­tava palkan­mak­suai­ka­tau­lua, jotta palkan takai­sin­pe­rin­nöiltä vältytään.

Yleis­ko­ro­tuk­set

 • Perso­nec-asiak­kailla kunta-alan 1.5.2024 voimaan tulevat yleis­ko­ro­tuk­set hoide­taan Meitassa KT:n ja Avain­tan ohjei­den mukaan.
 • Mikäli 1.6.2024 voimaan tulevia paikal­li­sia eriä jaetaan osittain yleis­ko­ro­tuk­sena, tarvit­semme tiedon tästä Meitan Perso­necin pääkäyt­tä­jille mahdol­li­sim­man pian (viimeis­tään 14.5.2024) osoit­tee­seen [email protected].
 • Voit pyytää ilmoi­tus­poh­jat 1.6.2024 voimaan tulevia euromää­räi­siä paikal­li­sia korotuk­sia varten osoit­teesta [email protected]. Ilmoi­tus­poh­jat ovat ajetta­vissa yleis­ko­ro­tus­ten jälkeen. Pyynnössä tulee mainita, mihin palkan eriin korotusta ollaan jakamassa.
 • Populus-asiak­kai­den osalta yleis­ko­ro­tuk­set viedään järjes­tel­mään hinnoit­te­lu­tun­nus­ten ja KT:n ohjei­den mukaan. Paikal­li­set korotuk­set hoide­taan aiemman käytän­nön mukai­sesti. Saat lisätie­toja osoit­teesta [email protected]

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?