Verkko­kauppa ja laiterekisteri

Päivitetty

Tässä kuvassa meitalainen tekee töitä työpöydän äärellä seisoen ja katsoo keskittyneesti kannettavansa ruutua

Meita hankkii laitteita asiak­kail­leen eri tavoin

Meita hankkii asiak­kail­leen laitteita kolmella eri hankin­ta­mal­lilla. Sen asiakas­or­ga­ni­saa­tiot ovat valin­neet käytös­sään olevan hankin­ta­mal­lin. Valittu hankin­ta­malli on näkyvissä Meitan verkko­kau­passa kunkin asiakas­or­ga­ni­saa­tion ostoskorinäkymässä:

Millai­sia maksuja Meita perii laittei­den käytön ajalta?

Laitteesta veloi­te­taan maksuja aina sen käytön ajalta: kun se otetaan käyttöön ja poiste­taan käytöstä. Meita perii asiakas­or­ga­ni­saa­tioilta laitteen hankin­ta­hin­nan (suora­han­kinta, rahoi­tus­lea­sing, elinkaa­ri­lea­sing) lisäksi maksuja niiden ylläpi­dosta. Maksu­jen suuruus määri­tel­lään palve­lu­pa­ke­teissa, jotka määrit­tä­vät Meitan tekemää työtä. Palve­lu­pa­ke­tit sisäl­tä­vät esimer­kiksi laittei­siin kohdentuvaa

  • Sopimus­ju­ri­diik­kaa, joka sisäl­tää laittei­siin kohden­tu­vaa laitehankintaa
  • Esiasen­nusta ja toimituksia
  • Tieto­lii­ken­nettä
  • Sovel­lus­pa­ket­tien ylläpitoa

Voit hoitaa laite- ja lisens­si­ti­lauk­set kätevästi verkkokaupassa

Meitan verkko­kauppa on asiakas­or­ga­ni­saa­tioil­lemme tuotettu palvelu, jonka kautta asiak­kaamme voivat tehdä tilausoi­keuk­sil­laan laite- ja lisens­si­ti­lauk­sia. Verkko­kaup­paan on luotu asiakas­koh­tai­sia ostos­ko­reja, joiden sisäl­löt poikkea­vat toisis­taan asiak­kaan toivei­den mukai­sesti.

Löydät Meitan verkko­kau­pan Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­vasta. Verkko­kau­pan kautta tehdystä tilauk­sesta muodos­tuu palve­lu­ti­laus, joka tallen­tuu Meitan tuotan­no­noh­jaus­jär­jes­tel­mään (eli Meitta­riin). Jokai­nen tehty palve­lu­ti­laus saa yksilöl­li­sen tunnis­teen (SR-numero), jonka avulla tehtyjä tilauk­sia on mahdol­lista seurata. 

Tutustu laite­re­kis­te­riin

Voit hallita oman asiakas­or­ga­ni­saa­tiosi laite­re­kis­te­rillä käytössä olevien laittei­den elinkaarta. Käytän­nössä laite­re­kis­te­rissä ylläpi­de­tään asiakas­or­ga­ni­saa­tion laite­tie­toja kustan­nus­paik­ka­tie­toi­neen. Asiak­kaamme voivat laite­re­kis­te­rin kautta esimerkiksi

  • selata oman organi­saa­tionsa laite­re­kis­te­riä (edellyt­tää organi­saa­tion myöntä­mää tilaus- tai tarkastusoikeutta) 
  • vaihtaa laittei­den loppukäyttäjä‑, tiliöinti- ja kustan­nus­paik­ka­tie­toja, sijain­teja tai esimer­kiksi poistaa laitteen käytöstä 

Löydät laite­re­kis­te­rin Meittari itsepalvelukanavasta. 

Kirjaudu Meittari Itsepalvelukanavaan

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?