Asiointi Meitan sähköi­sissä asiointikanavissa

Yhtey­de­no­tot asiakaspalveluumme

Teethän palve­lu­pyyn­tösi ensisi­jai­sesti Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rin tai sähkö­pos­tin kautta. Tuet tällä palve­lu­pyyn­tö­jen sujuvaa käsittelyä.

Voit soittaa asiakas­pal­ve­luumme akuuteissa asioissa tai jos sinulla ei ole mahdol­li­suutta laittaa palve­lu­pyyn­töä Meitta­rin kautta tai sähköpostitse.

IT-Service­Desk auttaa sinua puheli­mitse tekni­sissä, IT-asioita koske­vissa kiireel­li­sissä ongel­ma­ti­lan­teissa, jotka estävät työnte­kosi täysin. Service­Des­kin asian­tun­ti­jat opasta­vat sinua esimer­kiksi tieto­tek­nis­ten ongel­mien neuvon­ta­pyyn­nöissä, ohjel­mien asennus­pyyn­nöissä, häiriöil­moi­tuk­sissa, tunnuk­sen salasa­nan nollauk­sissa ja ilmoi­tuk­sissa laitteen toimimattomuudesta.

Taspa eli talou­den ja henki­lös­tö­hal­lin­non asiakas­pal­velu auttaa sinua esimer­kiksi palkka-asioissa ja talou­den järjes­tel­miin liitty­vissä kysymyksissä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?