Millai­sista osioista ohjeis­tus koostuu?

Olemme tehneet sinulle työsi sujuvan aloituk­sen tueksi ohjeis­tuk­sen. Se on koottu yleisim­pien uusia asiak­kai­tamme askar­rut­ta­vien kysymys­ten pohjalta. Voit pereh­tyä niihin alla olevista osioista.

Suosit­te­lemme käymään osiot läpi järjes­tyk­sessä. Aloita osiosta 1, josta pääset käymään läpi koko ohjeis­tuk­sen. Voit halutes­sasi tutus­tua myös yksit­täi­seen osioon kerrallaan.

Osio 1: Tärpit uuden palve­lus­suh­teen alkuun

Tässä ohjeessa tutus­tut käyttä­jä­tun­nuk­siin ja oikeuk­siin, laittei­siin sekä verokort­tiin liitty­viin asioihin.

Osio 2: Vinkkejä työskentelyyn

Tässä ohjeessa pereh­dyt salasa­nan vaihta­mi­seen ja etätyön tekemiseen.


Osio 3: Asiointi Meitan sähköi­sissä asiointikanavissa

Tässä ohjeessa käydään läpi Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­ria, Asiakas­pis­tettä sekä asiakaspalvelukanaviamme.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?