Mistä löytyy ohjeita Akseli-käyttö­oi­keuk­sien hallin­ta­so­vel­luk­sen käyttöön?

Löydät ohjeet Käyttö­oi­keu­det Akseli-sivus­ton etusi­vulta vasem­masta laidasta:

Ohjeista löydät opastuk­sen esimerkiksi

  • Käyttö­oi­keus­pyyn­töi­hin niin oikeuk­sien hakemi­seen, muutta­mi­seen kuin päättämiseen
  • Esihen­ki­lön sijais­ta­mi­seen tai työnte­ki­jän työso­pi­mus­koh­tai­seen valtuutukseen