Missä tilan­teissa tehdään lomapalkanoikaisu?

,
Tässä kuvassa on Meitan toimiston portaat, kaiteet ja näkymää katosta

Vuosi­lo­ma­pal­kan suuruus herät­tää kysymyk­siä tilan­teessa, jossa palkan­saa­jan työaika ja vastaa­vasti palkka ovat muuttu­neet loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (1.4.–31.3.) aikana.

Vuosi­lo­ma­la­kiin on v. 2014 tullut voimaan lomapal­ka­noi­kaisu. Lomapal­ka­noi­kai­sua voidaan tehdä vuosi­loma-ajan palkasta, mikäli työnte­ki­jän säännöl­li­nen työaika ja vastaa­vasti palkka ovat muuttu­neet loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den aikana. Päätty­neeltä loman­mää­räy­ty­mis­vuo­delta ansai­tun vuosi­lo­ma­pal­kan perus­teena oleva kuukausi­palkka määräy­tyy kerto­malla lomal­le­läh­tö­het­ken täysi varsi­nai­nen kuukausi­palkka loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den keski­mää­räi­sellä työaikaprosentilla.

Vuosi­loma-ajan palkka voi olla siis prosen­tu­aa­li­sesti eri kuin tämän­het­ki­sen työai­ka­pro­sen­tin mukai­nen palkka. Tällöin lomapal­ka­noi­kaisu voi näkyä palkka­las­kel­mal­lasi joko vähen­nyk­senä tai lisäyk­senä. Voit kysyä lisätie­toja oman organi­saa­tiosi HR:stä tai esihen­ki­löl­täsi.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?