Miten työko­ke­mus­lisä määräytyy?

,
Tässä on kuva Meitan toimiston käytävästä, jossa on ovia neuvotteluhuoneisiin sekä näkyy toisella sivulla työskentelypisteitä

Työko­ke­mus­lisä perus­tuu palve­lusai­kaan ja perus­teet työko­ke­mus­li­sän maksa­mi­selle löyty­vät työehtosopimuksista. 

KVTES: Jos hyväk­syt­tä­vää palve­lusai­kaa on vähin­tään 5 vuotta => työko­ke­mus­lisä on 3 % tehtä­vä­koh­tai­sesta palkasta ja jos hyväk­syt­tä­vää palve­lusai­kaa on vähin­tään 10 vuotta => työko­ke­mus­lisä on 8 % tehtä­vä­koh­tai­sesta palkasta. 

HUOM! Osa-aikai­nen työsken­tely ei vaikuta työko­ke­mus­li­sään oikeut­ta­van palve­lusa­jan laskemiseen.

Yleensä ensim­mäistä työko­ke­mus­li­sää ei myönnetä automaat­ti­sesti, vaan palkan­saa­jan on haettava sitä työnan­ta­jalta. Olethan yhtey­dessä omaan esihen­ki­löösi ensim­mäi­sen työko­ke­mus­li­sän myöntä­mi­sen osalta, sillä työko­ke­mus­lisä voidaan laittaa maksuun vasta työnan­ta­jan hyväk­sy­män päätök­sen jälkeen.

Huomiot­han, että proses­sissa on useita vaiheita ja siksi työurien käsit­te­lylle on määri­telty Meitassa kahden kuukau­den käsittelyaika.

KVTES, SOTE:
Työko­ke­mus­lisä makse­taan palve­lusa­jan täytty­mistä seuraa­van kalen­te­ri­kuu­kau­den alusta lukien. Muun kuin oman kunnan/kuntayhtymän palve­lusta sekä yritys­toi­min­nasta on esitet­tävä luotet­tava kirjal­li­nen selvi­tys. Selvi­tys tulisi esittää kuukau­den kuluessa palve­lus­suh­teen alkami­sesta. Mikäli selvi­tys palve­lusta esite­tään takau­tu­vasti, tähän palve­luk­seen perus­tu­vaa lisää makse­taan enintään kahden vuoden ajalta takau­tu­vasti selvi­tyk­sen esittämisestä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?